8K's+5K': ทุนมนุษย์คนไทยรองรับประชาคมอาเซียน

ด้วยกระแสของการเปิดเสรีอาเซียน วันนี้หลาย ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่างคงกำลังวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมในด้านต่าง ๆ แต่สิ่งหนึ่งที่ผมเป็นห่วง คือ การเตรียมความพร้อมเพื่อให้ประเทศไทยก้าวไปกับการเปิดเสรีอาเซียนได้ในครั้งนี้ ถึงเวลาแล้วที่เราควรจะต้องมองเป็นภาพยุทธศาสตร์เดียวกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างทำเหมือนที่ผ่านมา

            “8 K’s + 5 K’s: ทุนมนุษย์ของคนไทยรองรับประชาคมอาเซียน


            หนังสือ “8 K’s + 5 K’s: ทุนมนุษย์ของคนไทยรองรับประชาคมอาเซียน” เล่มนี้ เป็นหนังสือพ๊อคเก็ตบุ๊คส์เล่มที่สามของผม  ที่ตั้งใจที่จะถ่ายทอดแนวคิดเพื่อการพัฒนาคุณภาพของทุนมนุษย์ไทยรองรับการก้าวสู่การเปิดเสรีอาเซียนในปี 2015 นี้

            การเปิดเสรีอาเซียน โดยเฉพาะการก้าสสู่  “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC” เป็นโจทย์ที่ท้าทายและน่าสนใจสำหรับประเทศไทย เพราะคนไทยหรือสังคมไทยจะได้รับโอกาส ประโยชน์หรือความเสี่ยงนั้น หัวใจสำคัญอยู่ที่คุณภาพของทุนมนุษย์ของเราว่ามีความสามารถในการแข่งขันที่เพียงพอหรือไม่?

            ด้วยกระแสของการเปิดเสรีอาเซียน วันนี้หลาย ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่างคงกำลังวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมในด้านต่าง ๆ แต่สิ่งหนึ่งที่ผมเป็นห่วง คือ การเตรียมความพร้อมเพื่อให้ประเทศไทยก้าวไปกับการเปิดเสรีอาเซียนได้ในครั้งนี้   ถึงเวลาแล้วที่เราควรจะต้องมองเป็นภาพยุทธศาสตร์เดียวกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างทำเหมือนที่ผ่านมา

             “แรงบันดาลใจ”ที่จะเขียนหนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ผมไปสอนปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผมได้นำเอาแนวคิด 8K’s+5K’s ซึ่งผมใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนทุนมนุษย์เพื่อธุรกิจที่กระทรวงพาณิชย์ และกำลังพยายามผลักดันให้เกิดการจัดตั้งสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อธุรกิจแห่งชาติ เรื่องทุนมนุษย์..ผมเน้นให้มองโจทย์ 4 ข้อที่สำคัญ ประกอบด้วย

             (1) Where are we?

            ( 2) Where do we want to go?

            (3) How to do it?

            (4) How to do it successfully?

            ลูกศิษย์ปริญญาเอกของผมพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “หากแนวคิดนี้ได้เผยแพร่ไปสู่สังคมไทยในวงกว้าง และขยายวงสู่คนไทยซึ่งวันนี้มีอยู่กว่า 66 ล้านคนด้วยก็จะมีประโยชน์มาก เพราะจะเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพของทุนมนุษย์ของประเทศไทยได้อย่างดี”..จึงทำให้ผมเกิดแรงบันดาลใจที่สำคัญเพราะคนเราเมื่อจะทำอะไรต้องมีอารมณ์และมีความมุ่งมั่น (ผมมักจะเรียกว่า ‘บ้าคลั่ง’) ที่จะเป็นเลิศ

            ขอกราบขอบคุณผู้ที่ผมเคารพนับถือทุกท่านที่ให้กำลังใจและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ ฯพณฯ องคมนตรี ดร.อำพล เสนาณรงค์               ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล และคุณชวรัตน์ ชาญวีรกุล ผู้ใหญ่ที่ผมเคารพรักและศรัทธาเป็นอย่างสูง ขอบคุณ    รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ เพื่อนรักของผม       ขอบคุณ.. คุณอภิสิทธ์ เวชชาชีวะ  และคุณอลงกรณ์ พลบุตร ผู้นำทางการเมืองรุ่นใหม่ที่ผมชื่นชม ขอบคุณ..   อาจารย์ธัญญา ผลอนันต์        ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ      ดร.ศิริลักษณ์ เมฆสังข์              คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย และคุณพจนารถ ซีบังเกิด ทุกคนเป็นนักคิดและนักปฏิบัติที่ต่างมีศรัทธาและความเชื่อเรื่องทุนมนุษย์ เราคิดและพยายามทำเพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกัน    รวมทั้งขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลาย ๆ ท่านที่ความคิดของท่านทำให้หนังสือเล่มนี้มีความสมบูรณ์

ถ้าสิ่งที่ผมทำมีประโยชน์ต่อท่าน ต่อบ้านเมืองก็ขอยกความดีทั้งหมดให้คุณพ่อคุณแม่ของผม (ฯพณฯ นายสุนทร – ท่านผู้หญิงลำเจียก หงส์ลดารมภ์) ซึ่งทั้งสองท่านเสียชีวิตไปแล้ว ผมมีความสำเร็จในวันนี้เพราะได้เกิดเป็นลูกของท่าน ด้วยความรักและความห่วงใยของท่าน ท่านลงทุนเรื่องทุนมนุษย์ให้กับผมอย่างดีที่สุด

            ขอบคุณ..คุณหญิงกัญญา หงส์ลดารมภ์ ภรรยาของผมที่กรุณาช่วยแก้ภาษาไทยอย่างระมัดระวัง และให้กำลังใจอยู่ตลอดเวลา

            ขอบคุณทีมงานทุกคนที่มุ่งมั่น ทุ่มเท สร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ร่วมกันจนสำเร็จ เริ่มจากคุณเอ (วราพร ชูภักดี) ศิษย์ก้นกุฏิของผม ผู้ที่ทำงานร่วมกับผมมากว่า 17 ปี ช่วยรวบรวมและเรียบเรียงความคิดของผมถ่ายทอดผ่านตัวหนังสือได้เป็นอย่างดี – คุณเปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป นักเขียนรุ่นใหม่ไฟแรงที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมคิดที่จะทำหนังสือเล่มนี้ – คุณจงกลกร สิงห์โต คุณเอราวรรณ แก้วเนื้ออ่อน คุณเขมิกา ถึงแก้วธนกุล คุณจิตรลดา ลียากาศ และอีกหลายคน ที่อาจจะไม่ได้เอ่ยถึงในที่นี้ แต่ทุกคนทำหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนและประสานงานได้อย่างดีเยี่ยม..สะท้อนภาพของคำว่า “ทีมเวิร์ค” รวมทั้งต้องขอขอบคุณลูกศิษย์ของผมอีกหลาย ๆ คนที่สนับสนุนและให้กำลังใจผมเสมอมา

            และที่สำคัญที่สุดขอบคุณผู้อ่านทุกคนที่สนใจเรื่องการพัฒนาคุณภาพของทุนมนุษย์ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวคิดของผมในหนังสือเล่มนี้จะเป็นเข็มทิศนำทางให้กับท่านได้นำไปใช้ในการพัฒนา “ทุนมนุษย์” ได้อย่างดี ผมขอเป็นกำลังใจและยินดีจะเป็นแนวร่วมกับทุกท่านครับ

จีระ หงส์ลดารมภ์

กุมภาพันธ์ 2555

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chira - แนะนำหนังสือดี ดีความเห็น (3)

พรรณี วิชิต
IP: xxx.130.118.91
เขียนเมื่อ 

วิจารณ์หนังสือ “ 8K’s+5K ” s : ทุนมนุษย์คนไทยรองรับประชาคมอาเซียน”

ในปัจจุบันนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าอาเซียนได้เข้ามามีบทบาทกับประเทศไทยทั้งในเรื่องของการค้า การบริการ การผลิต และอื่นๆ เมื่ออาเซียนได้มีแนวคิดในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) ในปี 2558 ทำให้สมาชิกทั้ง10 ประเทศต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายๆด้าน จึงกล่าวได้ว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์และสถานการณ์ในปัจจุบันเป็นอย่างมาก 
ประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียนจึงจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนดังกล่าวด้วย โดยการเตรียมพร้อมควรจะเริ่มต้นจาก “ มนุษย์ ” นั้นคือ ประชาชนในประเทศนั้นเอง ซึ่งอนาคตของประเทศนั้นจะเป็นอย่างไรก็ย่อมขึ้นอยู่กับคนในประเทศว่ามีศักยภาพมากน้อยเพียงใด  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง  ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้เสนอมุมมองการพัฒนาคุณภาพของคนให้สามารถนำมาปรับใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คนไทยเพื่อให้สามารถก้าวไปสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน (ASEAN Citizen) โดยการนำแนวคิด/ทฤษฎีทุน 8 ประการ (8K’s) และ ทฤษฏีทุนใหม่ 5 ประการ(5K’s New) มาเป็นแนวทางสำคัญที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
ทุนมนุษย์ทั้ง 13 ทุน จะเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของคนไทยในการรองรับการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน โดยแนวความคิดดังกล่าวนี้ สามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ให้เป็นคนที่มีคุณภาพ เป็นคนเก่ง คนดี และมีคุณธรรมไปพร้อมๆกัน อีกทั้งยังสามารถนำมาใช้เป็นกรอบในการวางแผนพัฒนาบุคลากรในองค์กรได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังจะช่วยเสริมสร้างให้หน่วยงานและองค์กรมีภูมิต้านทานพร้อมรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ ดังนั้นหากหน่วยงานหรือองค์กรใดได้นำแนวคิด “ 8K’s+5K’s” ไปปฏิบัติอย่างจริงจังก็เชื่อได้ว่าจะนำไปสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนต่อไปในอนาคต อันจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานหรือองค์กร รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติด้วย
เขียนเมื่อ 

เป็นหนังสือที่ควรอ่านเล่มหนึ่งค่ะ ขออนุญาตนำไปเผยแพร่ใน FB นะคะ

สิ่งที่ผมได้รับจากหนังสือเล่มนี้คือความมหัศจรรย์ของการอ่านซ้ำ อ่านแต่ละรอบแรงบันดาลใจที่ได้รับต่างกันครับ

หมายเลขบันทึก

481258

เขียน

07 Mar 2012 @ 17:09
()

แก้ไข

24 Aug 2012 @ 07:26
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
ดอกไม้: 3, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก