รายละเอียดแต่ละกลุ่มสาขาของ ม.นเรศวร กับการจัดอันดับของ สกอ. ปี 2548

         เพื่อให้เห็นรายละเอียดมากขึ้น ผมขอสรุปรายละเอียดการจัดอันดับของ สกอ. ปี 2548  สำหรับคณะของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในแต่ละกลุ่มสาขา ข้อมูลเป็นดังนี้

การจัดอันดับของคณะต่าง ๆ ที่มีศักยภาพด้านการวิจัย (Research Ranking Indicators)

1. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
         มหาวิทยาลัยนเรศวรอยู่ในอันดับที่ 10 คณะวิทยาศาสตร์
         Funding (20%) 7.61 
         Personnel (20%) 8.51 
         Output (45%) 14.18 
         Graduate (15%) 4.84 
        
Total (100%) 35.13

2. กลุ่มสาขาเทคโนโลยี
         มหาวิทยาลัยนเรศวรอยู่ในอันดับที่ 22 คณะวิศวกรรมศาสตร์
         Funding (20%) 7.99 
         Personnel (20%) 7.25 
         Output (45%) 11.11 
         Graduate (15%) 4.81 
        
Total (100%) 31.16

         มหาวิทยาลัยนเรศวรอยู่ในอันดับที่ 33 วิทยาลัยพลังงานทดแทน
         Funding (20%) 7.72 
         Personnel (20%) 6.78 
         Output (45%) 7.94 
         Graduate (15%) 4.81 
        
Total (100%) 27.26

3. กลุ่มสาขาชีวการแพทย์
         มหาวิทยาลัยนเรศวรอยู่ในอันดับที่ 17 คณะเภสัชศาสตร์
         Funding (20%) 8.69 
         Personnel (20%) 7.89 
         Output (45%) 13.99 
         Graduate (15%) 4.81 
        
Total (100%) 35.39

         มหาวิทยาลัยนเรศวรอยู่ในอันดับที่ 33 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
         Funding (20%) 8.37 
         Personnel (20%) 7.66 
         Output (45%) 11.08 
         Graduate (15%) 4.82 
        
Total (100%) 31.93

         มหาวิทยาลัยนเรศวรอยู่ในอันดับที่ 39 คณะสาธารณสุขศาสตร์
         Funding (20%) 7.20 
         Personnel (20%) 7.64 
         Output (45%) 7.94 
         Graduate (15%) 7.11 
        
Total (100%) 29.90

         มหาวิทยาลัยนเรศวรอยู่ในอันดับที่ 44 คณะสหเวชศาสตร์
         Funding (20%) 7.00 
         Personnel (20%) 7.00 
         Output (45%) 9.33 
         Graduate (15%) 4.81 
        
Total (100%) 28.14

4. กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์
         มหาวิทยาลัยนเรศวรอยู่ในอันดับที่ 27 คณะมนุษยศาสตร์
         Funding (20%) 7.03 
         Personnel (20%) 7.80 
         Output (45%) 7.94 
         Graduate (15%) 4.82 
        
Total (100%) 27.60

5. กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์
         มหาวิทยาลัยนเรศวรอยู่ในอันดับที่ 23 คณะสังคมศาสตร์
         Funding (20%) 8.24 
         Personnel (20%) 7.27 
         Output (45%) 7.94 
         Graduate (15%) 5.28 
        
Total (100%) 28.73

         มหาวิทยาลัยนเรศวรอยู่ในอันดับที่ 30 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
         Funding (20%) 8.05 
         Personnel (20%) 7.45 
         Output (45%) 7.94 
         Graduate (15%) 4.81 
        
Total (100%) 28.26

6. กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์
         มหาวิทยาลัยนเรศวรอยู่ในอันดับที่ 8 คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
         Funding (20%) 9.77 
         Personnel (20%) 7.32 
         Output (45%) 13.19 
         Graduate (15%) 4.81 
        
Total (100%) 35.09

7. กลุ่มสาขาศึกษาศาสตร์
         มหาวิทยาลัยนเรศวรอยู่ในอันดับที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์
         Funding (20%) 7.00 
         Personnel (20%) 8.22 
         Output (45%) 7.94 
         Graduate (15%) 7.61 
        
Total (100%) 30.77

การจัดอันดับของคณะต่าง ๆ ที่มีศักยภาพด้านการเรียนการสอน (Teaching Ranking Indicators)

1. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
         มหาวิทยาลัยนเรศวรอยู่ในอันดับที่ 31 คณะวิทยาศาสตร์
         Student Ratio (20%) 14.13 
         Faculty Resources (20%) 10.99 
         Financial Resources (20%) 9.68 
         Internationality (10%) 4.79 
         Quality of Education (10%) 5.69 
        
Total (100%) 45.28

2. กลุ่มสาขาเทคโนโลยี
         มหาวิทยาลัยนเรศวรอยู่ในอันดับที่ 39 คณะวิศวกรรมศาสตร์
         Student Ratio (20%) 9.24 
         Faculty Resources (20%) 9.71 
         Financial Resources (20%) 9.71 
         Internationality (10%) 4.82 
         Quality of Education (10%) 4.84 
        
Total (100%) 38.32

3. กลุ่มสาขาชีวการแพทย์
         มหาวิทยาลัยนเรศวรอยู่ในอันดับที่ 17 คณะทันตแพทยศาสตร์ศาสตร์
         Student Ratio (20%) 20.00 
         Faculty Resources (20%) 10.57 
         Financial Resources (20%) 11.06 
         Internationality (10%) 4.74 
         Quality of Education (10%) 4.84 
        
Total (100%) 51.21

         มหาวิทยาลัยนเรศวรอยู่ในอันดับที่ 31 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
         Student Ratio (20%) 14.56 
         Faculty Resources (20%) 9.85 
         Financial Resources (20%) 9.98 
         Internationality (10%) 4.74 
         Quality of Education (10%) 4.84 
        
Total (100%) 43.96

         มหาวิทยาลัยนเรศวรอยู่ในอันดับที่ 36 คณะเภสัชศาสตร์
         Student Ratio (20%) 12.11 
         Faculty Resources (20%) 10.60 
         Financial Resources (20%) 9.69 
         Internationality (10%) 4.83 
         Quality of Education (10%) 4.84 
        
Total (100%) 42.08

         มหาวิทยาลัยนเรศวรอยู่ในอันดับที่ 46 คณะสหเวชศาสตร์
         Student Ratio (20%) 6.74 
         Faculty Resources (20%) 9.74 
         Financial Resources (20%) 9.61 
         Internationality (10%) 4.74 
         Quality of Education (10%) 5.26 
        
Total (100%) 36.10

4. กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์
         มหาวิทยาลัยนเรศวรอยู่ในอันดับที่ 24 คณะมนุษยศาสตร์
         Student Ratio (20%) 20.00 
         Faculty Resources (20%) 10.14 
         Financial Resources (20%) 9.53 
         Internationality (10%) 6.04 
         Quality of Education (10%) 4.84 
        
Total (100%) 50.54

         มหาวิทยาลัยนเรศวรอยู่ในอันดับที่ 45 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
         Student Ratio (20%) 20.00 
         Faculty Resources (20%) 9.63 
         Financial Resources (20%) 9.50 
         Internationality (10%) 4.74 
         Quality of Education (10%) 4.84 
         Total (100%) 48.71

5. กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์
         มหาวิทยาลัยนเรศวรอยู่ในอันดับที่ 38 คณะสังคมศาสตร์
         Student Ratio (20%) 11.15 
         Faculty Resources (20%) 9.49 
         Financial Resources (20%) 9.54 
         Internationality (10%) 4.74 
         Quality of Education (10%) 4.84
         
Total (100%) 39.75

         มหาวิทยาลัยนเรศวรอยู่ในอันดับที่ 47 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
         Student Ratio (20%) 8.24 
         Faculty Resources (20%) 9.73 
         Financial Resources (20%) 9.58 
         Internationality (10%) 4.74 
         Quality of Education (10%) 4.84 
        
Total (100%) 37.14

6. กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์
         มหาวิทยาลัยนเรศวรอยู่ในอันดับที่ 8 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         Student Ratio (20%) 20.00 
         Faculty Resources (20%) 9.73 
         Financial Resources (20%) 9.76 
         Internationality (10%) 4.74
         Quality of Education (10%) 4.84 
        
Total (100%) 49.07

7. กลุ่มสาขาศึกษาศาสตร์
         มหาวิทยาลัยนเรศวรอยู่ในอันดับที่ 25 คณะศึกษาศาสตร์
         Student Ratio (20%) 6.15 
         Faculty Resources (20%) 9.80 
         Financial Resources (20%) 9.55 
         Internationality (10%) 4.74 
         Quality of Education (10%) 5.69 
        
Total (100%) 35.94

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (4)

ขอขอบคุณอาจารย์วิบูลย์ที่เคารพ...

  • ขอแสดงความยินดีที่ มน. ประสบความสำเร็จพอสมควร
  • ขอเรียนถามว่า "อันดับที่" นั้น > แยกตามสาขา หรือรวมทุกสาขา

ถ้าเป็นไปได้ > ขอเรียนเสนอให้อาจารย์นำผลการจัดอันดับแยกเป็นสาขามาตีพิมพ์...

  • ตัวอย่างเช่น คณะเกษตรฯ  
  • อันดับที่ 1-10 เป็นคณะใด+สถาบันใด > มน.ได้ที่เท่าไหร่

ขอขอบพระคุณ...

เขียนเมื่อ 

 Love Letter เรียนท่านรองวิบูลย์

 ผลจากการจัดอับดับของ สกอ จะเชื่อมโยงอย่างไร หรือไม่กับที่ สมศ กำลังประเมินคุณภาพภายนอกที่กำลังดำเนินการครับ

ดวงหทัย
IP: xxx.172.166.211
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าเรียนเกี่ยวกับ สหเวชศาสตร์ เป็นการเรียนเกี๋ยวกับอะไรค่ะ

ปริญญา
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

อันดับที่เกิน 30 มากเกินไปหรือเปล่าครับ ทั้งหมดมีกี่ มหาวิทยาลัย และภาพรวมอยู่ในอันดับที่เท่าไรมีการจัดอันดับหรือไม่

หมายเลขบันทึก

48000

เขียน

03 Sep 2006 @ 14:59
()

แก้ไข

04 May 2012 @ 16:00
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก