ทำไมไม่ได้ตามวุฒิ, ออกหลักฐาน“เรียนเพิ่มเติม”, เตรียมสอบครู กศน.ตำบล, บรรณารักษ์โอนเป็นครู, ผ่อนผันการเกณฑ์ทหารให้นักศึกษา, ความคืบหน้าบางเรื่อง


วิธีการออกใบ รบ. สำหรับนักศึกษาที่ศึกษาเพิ่มเติมหลังเรียนจบ, สมัครสอบครู กศน.ตำบล, รายชื่อบรรณารักษ์ที่ได้รับการเสนอชื่อให้โอนเป็นข้าราชการครู 10 ราย, การขออนุมัติผ่อนผันการเกณฑ์ทหารให้นักศึกษาต้องส่งเรื่องให้ สนง.กศน.จ./กทม.ดำเนินการ, ตอบเรื่องทำไมเงินเดือนพนักงานห้องสมุดจ้างเหมาบริการไม่ได้ตามวุฒิ อีกครั้ง, ความคืบหน้าในงานของ กจ. ที่น่าสนใจบางงาน

สัปดาห์นี้ ขอเลือกเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 7 เรื่อง ดังนี้

 

         1. วันที่ 16 ก.พ.55  คุณฑีรฆันดร ถามผมในเฟซบุ๊คว่า  “นักศึกษาที่ขอเรียนเพิ่มเติมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ จะออกหลักฐานเป็นแบบไหน และเหตุที่ออกเราต้องเขียนคำว่าอะไร”

             ผมตอบว่า
             1)  ตอนที่ลงทะเบียนเรียน ในช่อง "ประเภท" ด้านล่าง ( เมนู 1-3-1 ในโปรแกรม ITw ) ให้เลือกเป็น "9. เรียนเพิ่มเติมหลังจบ"
             2)  เมื่อจะออกหลักฐานการเรียน ให้เข้าไปที่เมนู 1-1-5 ( แก้ไขข้อมูลการจบ/ออก )   ในช่อง "สาเหตุที่จบ/ออก" ให้เลือก "6. ศึกษาเพิ่มเติมหลังเรียนจบ"   และใช้ใบ รบ. ออกตามปกติ

 

         2. วันที่ 17 ก.พ.55  คุณ “kaekha” ถามผมทางอีเมล์ผ่าน Gotoknow.org ว่า  “จะสมัคร ครู กศน.ตำบล อยากทราบว่า ประวัติ วิสัยทัศน์ ผลงาน และแนวทางการพัฒนา กศน.ตำบล เขียนยังไง”

             ผมตอบว่า   ต้องศึกษาให้เข้าใจก่อนว่า กศน.ตำบล คืออะไร   วิสัยทัศน์ หมายถึงวิสัยทัศน์ของตัวเราเอง   กรรมการแต่ละคนอาจคิดไม่เหมือนกัน เขามีแบบฟอร์มให้เต็ม 1 หน้า เขียนแต่วิสัยทัศน์อย่างเดียวจะไม่กี่บรรทัด อาจเพิ่มพันธกิจกับเป้าหมายเข้าไป เผื่อจะถูกใจกรรมการบางคน   เขียน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ให้จบใน 1 หน้า
             ผลงาน ถ้าเพิ่งจบมาใหม่ ก็เขียนถึงผลงานระหว่างเรียนหรือก่อนเรียนหรือผลงานอะไรก็ได้ที่แสดงถึง คุณสมบัติ+ความรู้+ความสามารถของเรา ถ้าไม่มีผลงานก็บอกว่าไม่มีผลงาน
             แนวทางการพัฒนา กศน.ตำบล ก็คือให้เสนอแนวทาง/วิธีการพัฒนา กศน.ตำบล   ซึ่งจะเสนอแนวทางนี้ได้ก็ต้องศึกษาให้รู้และเข้าใจก่อนว่า ปัจจุบันนี้ กศน.ตำบล คืออะไร มีลักษณะอย่างไร มีบทบาทหน้าที่อย่างไร มีจุดอ่อน/จุดแข็ง/โอกาส/อุปสรรค อย่างไร ถ้าเข้าใจดีแล้วก็จะเสนอแนวทางการพัฒนาได้ ( ถ้าคิดจะสมัครก็ต้องหาเอกสารข้อมูลต่าง ๆ มาศึกษาเรื่องนี้ )

 

         3. วันเดียวกัน ( 17 ก.พ. )  ท่าน ผอ.พัชรา  สายนาค  ส่งรายชื่อบรรณารักษ์ที่ได้รับการเสนอ ก.ค.ศ. ให้พิจารณาโอนเป็นข้าราชการครู มาให้ผม   ผมจึงขอนำมาเผยแพร่ต่อสำหรับผู้สนใจ  ( ไม่ทราบว่า ก.ค.ศ.พิจารณาเสร็จหรือยัง )

 

 

         4. วันเดียวกัน ( 17 ก.พ. )  เวลา 17:00 น. ผมไปประชุมกรรมการสถานศึกษาร่วม 3 โรงเรียน  ( ที่ อ.ผักไห่ มีโรงเรียนมัธยมฯ  3 โรง )  เรื่องการจัดกายกรรมการกุศล คณะ “เฟยเยี่ยน” จากมณฑลหูหนาน  ในวันที่ 3 มี.ค.55  เพื่อหารายได้พัฒนาโรงเรียน  บัตรราคา 200, 500  และบัตร VIP ( 3,000  5,000  10,000 )  ให้นักเรียนทั้ง 3 โรงเรียนทุกคนดูฟรี  ซึ่งผมเป็นกรรมการอำนวยการจัดงาน

 

         5. วันที่ 18 ก.พ.55  ผมตอบคำถามคุณวาสนา จากฉะเชิงเทรา  ที่ถามทางอีเมล์ผ่าน Gotoknow.org ว่า  “นักศึกษา กศน จะทำเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารได้หรือไม่ ทำอย่างไร”

             นักศึกษา กศน. ม.ปลาย ( ที่อายุยังไม่ครบ 22 ปีบริบูรณ์ ) ทำเรื่องขออนุมัติผ่อนผันการเกณฑ์ทหารได้ครับ แต่อำเภอต้องส่งเอกสารต่าง ๆ ไปให้ สนง.กศน.จ./กทม. ดำเนินการ เพราะสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบอำนาจให้ ผอ.สนง.กศน.จ./กทม. ตามคำสั่งที่ 270/2551 ลงวันที่ 5 มี.ค.2551 ข้อ 10.   ( ต้องรีบทำนะ เพราะปกติต้องทำภายในเดือน ธ.ค. )
             เอกสารที่ต้องใช้ คือ
             1)  ให้นักศึกษาเขียนคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
             2)  ใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9) พร้อมสำเนาหน้า-หลัง จำนวน 2 ฉบับ  ยื่นพร้อมให้ตรวจสอบกับฉบับจริง
             3)  หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35)  พร้อมสำเนา หน้า-หลัง จำนวน 2 ฉบับ
             4)  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
             5)  หลักฐานสำคัญกรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ
             6)  หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษา ฉบับจริง ( กศน.อำเภอเป็นผู้ออกให้ โดยนักศึกษาส่งรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป )

 

         6. วันที่ 19 ก.พ.55  ผมตอบคำถามคุณ wirat  meyprachon ที่ถามทางอีเมล์ผ่าน Gotoknow.org ว่า  “เราชาวบรรณสงสัยว่า  ทำไมไม่ขึ้นเงินเดือนให้เราเหมือนกับครู  กศน.ตำบล  ในเมื่อแต่ก่อนก็เคยขึ้นเงินเดือนให้  แต่ตอนนี้ยังเป็น  ๗,๙๔๐  เหมือนเดิม เราชาวบรรณก็ทำงานเหมือนกัน  และการจ้างทำงานนอกเวลา  ตอนนี้ยังใช้  วันละ ๒๐๐  เหมือนเดิม  แต่ที่ได้ทราบข่าวมาเป็นวันละ  ๔๐๐  บาทไม่ใช่รึคะ (เสาร์-อาทิตย์)  แล้ว  เงินเดือน  ๑๕,๐๐๐  บาท  เราชาวบรรณก็จบปริญญาตรีเหมือนกัน  เรามีสิทธิที่จะได้กับเขามั่งไหม”

             ผมตอบว่า
             1)  ครู กศน.ตำบล เป็นพนักงานราชการ กฎหมายบังคับให้จ้างตามวุฒิ   แต่ พนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งต่างๆ+ครู ศรช.ที่ไม่ได้เป็นพนักงานราชการ+ครูประจำกลุ่ม+ครู ปวช.กศน.+ครูสอนเด็กเรร่อน+ครูสอนคนพิการ+ฯลฯ เหล่านี้ไม่ถือเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามความหมายของกระทรวงการคลัง ( ลูกจ้างชั่วคราวต้องเบิกเงินจากงบบุคลากร มีเลขที่อัตรา และเคยได้ค่าครองชีพ 1,500 บาท ) กฎหมายไม่ได้บังคับให้จ้างตามวุฒิ แต่ กศน.มากำหนดให้จ้างตามวุฒิเอง โดยที่ผ่านมา กศน.ก็จัดสรรเงินให้อิงตามวุฒิ แต่ตั้งแต่ เม.ย.54 เป็นต้นมา เงินเดือนตามวุฒิมันขึ้นเรื่อย ๆ ๆ จน กศน.หาแบ่งเงินมาจัดสรรให้ตามวุฒิไม่ไหวแล้วครับ  ( อีกอย่าง การตั้งงบประมาณดำเนินงาน ต้องตั้งล่วงหน้าเป็นปี ตั้งก่อนที่จะรู้ว่าเงินเดือนจะขึ้น )

             2)  อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 55 ประกาศในราชการกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 8 ก.พ.55 นี้เอง  เมื่อเงินมาถึง กศน. กลุ่มแผนงานจะจัดสรรลงไปให้จังหวัดโดยจะแจ้งรายการจัดสรรมาถึงจังหวัดประมาณ ปลายเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้า ได้ข่าวว่าจะจัดสรรให้พนักงานห้องสมุดจ้างเหมาบริการเดือนละ 8,700 บาท ย้อนหลังตั้งแต่ ม.ค.55
                    แต่เงินนี้ก็รวมอยู่ในงบดำเนินงานห้องสมุด บางจังหวัดอาจจะจ่ายมากกว่าหรือน้อยกว่ายอดจัดสรรก็ได้ อาจลดเงินอื่นในงบดำเนินงานห้องสมุดเช่นค่าซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดมาเพิ่ม ให้พนักงานห้องสมุดจ้างเหมา หรือจ่ายน้อยกว่ายอดจัดสรรเพื่อนำเงินไปซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดให้มากขึ้น  บางจังหวัดจ้างจำนวนคนน้อยกว่าจำนวนคนที่ให้จ้างได้ ก็มีเงินเหลือมาเพิ่มให้แต่ละคน

             3)  ค่าทำงานนอกเวลาตามระเบียบ วันหยุด ชม.ละ 60 บาท ให้ทำวันละไม่เกิน 7 ชั่วโมง รวมไม่เกิน 420 บาท วันธรรมดาชั่วโมงละ 50 บาท ให้ทำวันละไม่เกิน 4 ชั่วโมง รวมไม่เกิน 200 บาท พนักงานห้องสมุดบางแห่งเขาก็ได้ตามนี้ ถ้าแห่งไหนไม่ได้ตามนี้ก็เป็นเรื่องเฉพาะที่ซึ่งผมตอบไม่ได้

             4)  ถ้าจะบอกว่าจบปริญญาเหมือนกัน   พนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งต่างๆ+ครู ศรช.ที่ไม่ได้เป็นพนักงานราชการ+ครูประจำกลุ่ม+ครู ปวช.กศน.+ครูสอนเด็กเรร่อน+ครูสอนคนพิการ+ฯลฯ  ก็จบปริญญาเหมือนกัน ก็ไม่ได้เหมือนกัน   และอยากให้อ่านข่าวเมื่อเร็ว ๆ นี้ http://www.krukorsornor.com/news-id1186.html  เขาบอกว่าครูจ้างสอนสังกัด สพฐ. มีมากกว่าหมื่นคนที่ได้เงินเดือน 4,000-6,000 บาท

                    "เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ นางจริยา กิจวิถี ครูจ้างสอนโรงเรียนสหกรณ์นิคม จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมนางวนิดา น้ำทอง ครูจ้างสอน รร.บ้านเชี่ยวมะปราง จ.สุราษฎร์ธานี เป็นตัวแทนครูจ้างสอนมายื่นหนังสือต่อ นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ขอให้ช่วยรับครูจ้างสอน มาเป็นครูอัตราจ้าง เพื่อได้รับสิทธิประโยชน์จากนโยบายเพิ่มเงินเดือนให้ข้าราชการและลูกจ้างรัฐ เป็นเดือนละ 15,000 บาท นางจริยากล่าวว่า ปัจจุบันโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวนมากที่มีงบประมาณจำกัด และประสบภาวะขาดแคลนครู ซึ่งแก้ปัญหาด้วยการจ้างคนในท้องถิ่นที่มีประสบการณ์การสอน หรือผู้ที่มีความรู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการศึกษา แต่อาจไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู มาเป็นครูของโรงเรียน มีสถานภาพเป็นลูกจ้างของโรงเรียนแต่ไม่ใช่ลูกจ้างรัฐ รับค่าตอบแทนเพียงเดือนละ 4,000-6,000 บาท โดยไม่มีการขึ้นค่าตอบแทน ไม่มีเงินสะสม ไม่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลใดๆ ทั้งสิ้น อย่างตนก็รับเงินเดือน 6,000 บาท มาตลอด ตั้งแต่เริ่มเป็นลูกจ้างสอนเมื่อปี 2551 เพราะโรงเรียนก็ไม่มีเงินมาขึ้นค่าตอบแทนให้ หรือครูจ้างสอนบางคนสอนหนังสือมาไม่ต่ำกว่า 15 ปี ปัจจุบันก็ยังสอนอยู่โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ทั้งนี้ ครูจ้างสอนทั่วประเทศน่าจะมีไม่ต่ำกว่า 10,000 คน เพราะโรงเรียนส่วนใหญ่จะจ้างลูกจ้างมาสอน อย่างเช่นในพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ก็มีครูจ้างสอนกว่า 100 คน ยกเว้นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีงบมากพอก็จะจ้างครูได้เต็มรูปแบบ"

 

         7. วันที่ 21 ก.พ.55  ผมนำคำถามเกี่ยวกับความคืบหน้าในบางเรื่อง ที่มีผู้ถามผม ไปถาม อ.สุรเชษฐ์ กจ.กศน. ได้รับคำตอบดังนี้
             7.1  เรื่องบรรณารักษ์โอนเป็นครู และโอนเป็นนักวิชาการศึกษากลุ่มที่ขอยกเว้นคุณสมบัติ  คำสั่งยังไม่ออก  ส่งเรื่องไป ก.ค.ศ.แล้ว   ก.ค.ศ.มักจะใช้เวลานานมาก
             7.2  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของจังหวัด ที่ท่าน ผอ.กจ.พูดในรายการสายใย กศน.วันที่ 20 ก.พ.55 ว่าจะเปิดสอบตำแหน่งนักวิชาการศึกษากับนักจัดการงานทั่วไป 40-50 คน นั้น  หมายถึงตำแหน่งละ 40-50 คน  ถ้ารวมทั้งสองตำแหน่งจะเป็น 80-100 คน  ( ตำแหน่งบรรณารักษ์อีก 40-50 คน ต่างหาก )
             7.3  อัตราเกษียณเมื่อ 30 ก.ย.54 ยังไม่ได้คืนมาเลย  ไม่แน่ใจว่าจะได้คืนมาทันเรียกบรรจุครูผู้ช่วยที่ขึ้นบัญชีไว้ ก่อนหมดอายุบัญชี 18 ก.ค.55 หรือไม่
             ( เรื่องความคืบหน้าการให้ครูเรียน ป.บัณฑิต   เมื่อวันที่ 20 ก.ย.55  ท่าน ผอ.กจ.ก็พูดในรายการสายใย กศน. แต่ผมไม่ได้บันทึกประเด็นนี้ไว้เพราะรู้สึกคล้ายจะไม่คืบหน้า   ฟังท่านพูดจับประเด็นได้ว่า ไม่สำรวจความต้องการเรียนใหม่ แต่นำผลสำรวจปีก่อนส่งไปให้คุรุสภาแล้ว  ตอนนี้ก็ต้องคอยคำตอบจากคุรุสภา  คาดว่าจะได้เรียนทันภาค 1/2555 )

 

หมายเลขบันทึก: 479534เขียนเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2012 19:33 น. ()แก้ไขเมื่อ 31 ตุลาคม 2012 20:00 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (16)

บันทึกข้อมูลไว้ได้อย่างดีเลยนะครับ

มาเยี่ยมชมผลงานและให้กำลังใจครับ

  • สวัสดีค่ะ อาจารย์เอก
  • ขอบคุณมากค่ะที่ให้กำลังใจในการทำงานค่ะ
  • ตอนนี้ยอดของ กศน.ตำบลขยับขึ้นแล้วค่ะเพราะตอนนี้ใช้วิธีพูดปากต่อปากและฝากใบสมัครต่อๆ กันไปทั้งที่ผู้นำชุมชนต่าง ๆ และผู้ที่มาสมัครเอง
  • ใบสมัครตอนนี้นัดไว้จะนำมาส่งวันที่ ๒๕ และวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ค่ะ

ครับ Ico48 ยินดีด้วยที่มีผู้สมัครมาก ( ยังมีการสำรวจข้อมูลความต้องการการศึกษาฯรายบุคคลอีกนะ )

เรียนถามท่านผักไห่ อ.เอกชัย ประกาศ คพร.ค่าตอบแทนพรก.ฉบับที่ 4 ล่าสุดออกเมื่อ 22 ก.พ.55

อยากถามท่านว่า ครู กศน.ตำบลปรับเพิ่มจาก 10,010 เป็น 14,020 +ค่าครองชีพ 980 บาท เป็น 15,000 บาท

และพอกค่าตอบแทนครูอาสา สูงสุดเป็น 15,900 บาท มีความเป็นไปได้มากแค่ไหนครับ ทำไมอัตราเงินเดือน พรก.จึงสูงกว่าค่าจ้าง ขั้นต๋ำที่ กพ.กำหนดคือ ป.ตรี 12,880 ครับ มากกว่า ข้าราชการบรรจุใหม่ ช่วยขอความกระจ่างด้วยครับ

และจริงหรือที่ บรรณารักษ์อัตราจ้าง กศน.จะได้ 8,700 บาท+โอที 500 อยากให้ท่านเรียนผู้มีอำนาจว่าควรมีหนังสือสั่งการให้บรรณารักษ์จ้างเหมาและหนังสือให้แต่ละจังหวัดตกเบิก เพราะเห็นใจพวกเค้าเพราะบ้างจังหวัดอาจไม่ทำบางจังหวัดทำ มันไม่มีมาตราฐาน ครับ ขอขอบคุณครับท่าน

ตอบ ครู กศน.ตำบล

         1. ค่าตอบแทน พรก.แรกบรรจุ สูงกว่า ขรก.แรกบรรจุในวุฒิเดียวกัน 20 % มาแต่ไหนแต่ไรแล้วครับ
            ( 20 % นี้ มีที่มาจาก
              - ชดเชยบำเหน็จบำนาญ 10 % เมื่อ พรก.เกษียณจะไม่มีบำเหน็จบำนาญอีก แต่อาจมีบำเหน็จบำนาญจากเงินประกันสังคม
              - ชดเชยสวัสดิการ 5 % จะเบิกค่าสวัสดิการเช่นค่ารักษาพยาบาล ค่าช่วยเหลือบุตร ค่าการศึกษาบุตร ไม่ได้ แต่ก็เบิกจากระบบประกันสังคมได้
              - ชดเชยเงินประกันสังคม 5 % )
           เมื่อตอนที่ ขรก.แรกบรรจุได้ 8,340 บาท พรก.แรกบรรจุก็ได้ 10,010 บาท
           ( เงินเดือน ขรก.แรกบรรจุ 1 ม.ค.55 คือ 11,680 บาทนะ ไม่ใช่ 12,880 บาท )

         2. ค่าตอบแทนใหม่ 14,020 บาท นี้ เป็นค่าตอบแทนแรกบรรจุของ พรก.ปริญญาตรี ส่วน พรก.ที่บรรจุอยู่ก่อน 1 ม.ค.55 ก็ย่อมได้รับเงินชดเชยให้ได้ค่าตอบแทนมากกว่า 14,020 บาท ตามลำดับ  เช่นถ้าเดิมได้ 12,810 บาท ก็จะได้ปรับเป็น 15,900 บาท ถ้าเดิมได้มากกว่า 12,810 ก็จะปรับเป็นมากกว่า 15,900

         3. เรื่องค่าจ้างเหมาพนักงานห้องสมุดนั้น กลุ่มแผนงาน กศน. เตรียมจะจัดสรรเงินงบประมาณปี 2555 ให้เดือนละ 8,700 บาท ค่าครองชีพ 500 บาท โดยจะแจ้งการจัดสรรมาประมาณปลายเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้า  แต่ผมก็บอกหลายครั้งแล้วว่า จังหวัดเขาสามารถบริหารงบประมาณให้จ่ายต่ำหรือสูงกว่ายอดจัดสรรได้ เพราะรวมอยู่ในงบดำเนินงานห้องสมุด ถ้าจ่ายน้อยกว่ายอดจัดสรรเขาก็มีเงินเหลือไปซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดมากขึ้น หรือถ้าเขาจ้างจำนวนคนน้อยกว่าอัตราที่ได้รับหรือซื้อหนังสือน้อยเขาก็มีเงินเหลือมาจ่ายให้พนักงานห้องสมุดมากกว่าที่จัดสรร  ที่ผ่านมากลุ่มแผนงานจัดสรร 7,940 บาท แต่ว่าแต่ละจังหวัดก็จ่ายไม่เท่ากัน แล้วแต่การบริหารงบประมาณของแต่ละจังหวัด ไม่จำเป็นต้องบังคับให้เหมือนกัน

  • ขอบคุณมากค่ะสำหรับข้อมูลข่าวสารที่นำเสนอค่ะ

ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ Ico48

ผมขออนุญาต คัดลอกไปเผยแพร่ต่อแล้วนะ http://202.143.154.20/webtp/webboard/show.php?Category=saraburi_nfe2&No=217

คงไม่ขัดข้องนะพี่เอก ขอบคุณสำหรับทุกอย่าง ติดตามเป็นประจำ ทั้งใน GOTOKNOW และ Mail ที่ส่งมา เปิดดูทุกฉบับ ทุกวัน ผมมีความคิดว่าผู้บริหารที่พอจะมีแรงสนับสนุน น่าจะนำบทความที่ อ.เอกชัย เขียนในที่ต่างๆ ไปรวมเล่ม และจัดพิมพ์เผยแพร่ให้ กศน.ตำบล, กศน.อำเภอ ฯลฯ      -- โรงพิมพ์ที่เป็นเจ้าประจำ กศน. จะขอลิขสิทธิ์ไปพิมพ์จำหน่าย น่าจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรมากๆ ผมจะช่วยสนับสนุนซื้อโดยใช้เงินส่วนตัว 2 เล่ม (อย่าขายแพงนะ สักไม่เกิน 200 บาท ) ไว้ที่ทำงาน 1 เล่ม และพกพาอีกเล่ม  หรือทำเป็น EBOOK ก็น่าสนใจ

ยินดีครับ อ.กล้วย Ico48 ที่นำไปเผยแพร่ต่อ  แต่คงไม่ต้องถึงกับพิมพ์เป็นเล่มหรอกครับ เพราะที่ผมตอบคำถามต่าง ๆ นี้เป็นแค่ปัญหาเฉพาะหน้า พอเวลาผ่านไปไม่กี่เดือน หลายเรื่องก็ล้าสมัย  อย่างเช่นเงินเดือนบุคลากรที่ไม่ใช่ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ นี้ ส่วนกลางกำลังดูกันอีกว่าจะจ่ายได้เท่าไร เพรา่ะรัฐบาลบอกว่าให้ดูเงินตัวเอง ( เงินงบดำเนินงาน กศน. )

สวัสดีค่ะ ครูผักไห่ ปัจจุบันดิฉันทำงานที่ กศน. ตำแหน่ง จ้างเหมาพนักงานห้องสมุด เดือน มี.ค. นี้จะเปิดสอบ ครู ศรช. อยากให้คุณครูผักไห่ช่วยแนะนำว่าตำแหน่งไหนน่าจะดีกว่า และครู ศรช.จะได้รับเงินเดือน 8,700 บาท หรือไม่ รบกวนครูผักไห่ช่วยตอบด้วยนะคะเพราะจะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ ขอบคุณค่ะ

ตอบ คนทันข่าว
         ผมคิดว่าพอ ๆ กันนะ แล้วแต่ความชอบ/ความถนัด  และจังหวัดก็มีสิืทธิบริหารงบประมาณได้ตามสมควร คือบางจังหวัดจ่ายเงินเดือนให้ครู ศรช. มากกว่าพนักงานห้องสมุด บางจังหวัดจ่ายเงินเดือนพนักงานห้องสมุดมากกว่าครู ศรช.  แต่ส่วนใหญ่จะจ่ายให้เท่ากัน

เรียน อ.เอกชัย

พอจะทราบข้อมูลหรือเปล่าค่ะว่า อัตราเกษียณ เมื่อ 54 ถ้าจะได้คืน จะมีกี่อัตราค่ะ

ขอบพระคุณมากค่ะ

ขอบคุณค่ะคุณครูเอกชัย

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท