ผชช.ว.ตาก (๗๒): ๖ ปีอันทรงคุณค่าที่ สสจ.ตาก


พยายามทบทวนตนเองดูว่า ๖ ปีที่ สสจ.ตากได้พอจะทำอะไรที่เป็นประโยชนืบ้างหรือไม่ เพื่อจะได้เป็นน้ำทิพย์ช่วยชะโลมจิตใจให้มีพลังทำงานต่อไป

๖ ปี ที่ สสจ.ตาก ในฐานะรองหรือผู้ช่วย นพ.สสจ.ตาก ได้พยายามทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ภายใต้การสนับสนุนและให้โอกาสอย่างดีในการทดลองและเรียนรู้จากท่านนายแพทย์ สสจ.ตาก (อาจารย์ปัจจุบัน เหมหงษา)

การปฏิบัติงานในตำแหน่งรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก ได้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบงานต่างๆโดย

1)     การนำหลักการบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์มาปรับใช้ โดยให้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์แบบมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่

2)       มีการบูรณาการแผนงานโครงการวัณโรคที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนโลกและโครงการความร่วมมือไทย-สหรัฐอเมริกาเข้ากับระบบงานประจำและทำให้ความสำเร็จในการดูแลผู้ป่วยวัณโรคในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากดีขึ้น และจัดทำระบบติดตามงานด้วยเทคนิคการตามรอยวัณโรค ทำให้ติดตามประเมินการดูแลผู้ป่วยวัณโรคได้ดีขึ้น

3)       การนำแนวคิดการจัดการความรู้มาปรับใช้ในหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดตากเพื่อปรับบทบาทการทำงานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพและหน่วยงานเอกชนที่ไม่หวังกำไร

4)       การนำแนวคิดการจัดการภาวะวิกฤติมาใช้แก้ปัญหาการระบาดใหญ่ของอหิวาตกโรคในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก ซึ่งมีการระบาดมากกว่า 600 ราย ในปี พ.ศ. 2550 จนสงบลง

5)       การจัดระบบการรองรับการระบาดของไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่ทำให้ไม่มีการระบาดรุนแรงในพื้นที่จังหวัดตาก แม้จะเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงเพราะเป็นพื้นที่ชายแดนและจัดให้มีการซ้อมแผนรองรับการระบาดไข้หวัดนกทั้งพื้นที่ปกติและในพื้นที่ชายแดนรวมทั้งค่ายผู้พักพิงชั่งคราว

6)       การพัฒนาระบบการดูแลปัญหาสุขภาพชายแดนร่วมกับองค์การเอกชนที่ไม่หวังกำไรในการพัฒนาบุคลากรที่ทำงานในHealth Post โดยการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานสุขภาพชุมชนชายแดน ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนตาก และเป็นต้นแบบให้สถาบันราชภัฏเชียงรายไปจัดอบรมเพิ่มเติมที่จังหวัดเชียงราย โดยจัดการฝึกอบรมไปแล้ว 3 รุ่นโดยรุ่นที่ 1 จำนวน 27 คน รุ่นที่ 3 จำนวน 23 คน ส่งไปปฏิบัติงานในHealth post ใน 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตากและจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน รุ่นที่ 2 จำนวน 29 คน ปฏิบัติงานในสุขศาลาพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2 แห่งและสุขศาลา 13 แห่งในอำเภออุ้มผาง

7)       การพัฒนาต่อยอดโครงการมาลาเรียของกองทุนโรคในพื้นที่จังหวัดตาก โดยการคัดเลือกประชาชนในพื้นที่มาทำงานในMalaria Post ในพื้นที่ชายแดนไทย-พม่าของจังหวัดตากโดยการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานมาลาเรียชุมชน ช่วยดูแลรักษาประชาชนที่เจ็บป่วยด้วยโรคมาลาเรีย ทำให้อัตราการป่วยตายด้วยโรคมาลาเรียในพื้นที่ลดลงมากโดยจัดอบรมไปแล้วจำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 จำนวน 45 คนและรุ่นที่ 2 จำนวน 42 คน

8)       พัฒนาระบบการดูแลประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร ห่างไกลชายแดนโดยการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานสุขภาพชุมชน และผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข ไปปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพชุมชนหรือสุขศาลาที่ไม่มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำการ เพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพเบื้องต้นได้และได้จัดการฝึกอบรมพนักงานสุขภาพชุมชนรุ่นที่ 1 จำนวน 32 คนและผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขรุ่นที่ 1 จำนวน 29 คน

9)       เป็นแกนนำในการจัดทำหลักสูตร ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 17 และดำเนินการอบรมนำร่องในพื้นที่จังหวัดตากในปีงบประมาณ 2552 ที่จะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม.ในพื้นที่ได้ดีขึ้นและจัดฝึกอบรมตามหลักสูตรที่จังหวัดตากเพื่อให้ อสม.ทำงานเชิงรุกได้ดีขึ้น จำนวน 380 คนในพื้นที่ 9 อำเภอของจังหวัดตาก

10)    เป็นแกนนำในการพัฒนาหลักสูตรการอบรม แกนนำราษฎรชาวไทยภูเขา จังหวัดตากภายใต้แนวคิดของผู้ว่าราชการจังหวัดตาก (นายคมสัน เอกชัย) และโครงการนี้ได้รับการยกย่องให้เป็น Best practice ของกระทรวงมหาดไทยและมีส่วนร่วมในการจัดฝึกอบรมจำนวน 10 รุ่นๆละ 60 คน รวมทั้งสิ้น 600 คน

11)     พัฒนาระบบสนับสนุนการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทย ในจังหวัดตาก และร่วมกับวิทยาลัยชุมชนตาก เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทย เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ได้ศึกษาวิชาการแพทย์แผนไทยเพื่อสืบทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยจบการศึกษาไปแล้ว 1 รุ่น จำนวน 22 คนและกำลังศึกษารุ่นที่ 2 อีกจำนวน 19 คน รวมทั้งมีการพัฒนาการบริการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดตากโดยการตรวจเยี่ยมนิเทศ การจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานบริการทั้ง 8 แห่งในจังหวัดตาก

12)    การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโดยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดทำหลักสูตรการสาธารณสุขเฉพาะทางด้านการบริการปฐมภูมิ (หมออนามัยติดปีก) หลักสูตร 18 สัปดาห์สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัยให้เป็นนักบริการปฐมภูมิและกำลังจัดฝึกอบรมรุ่นที่ 1 จำนวน 75 คนในจังหวัดตาก

หมายเลขบันทึก: 479170เขียนเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2012 23:14 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2019 12:50 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี