ผชช.ว.ตาก (๖๕): อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์


การเรียนรู้ร่วมไปกับนิสิตนักศึกษาในการทำวิทยานิพนธ์เป็นการเรียนรู้ที่มีคุณค่ามาก

ผมได้รับเชิญให้ร่วมเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนิสิตปริญญาโทหลายคนด้วยกัน ทำให้ได้มีโอกาสเรียนรู้การทำวิทยานิพนธ์จากนิสิต และอาจารย์ที่ปรึกษาท่านอื่นๆด้วย บางครั้งอาจไม่ได้เป็นที่ปรึกษาแต่เป็นอาจารย์ผูสอบวิทยานิพนธ์ ก็ได้เรียนรู้อย่างมากเช่นกัน ขณะเป็นครูก็เป็นนักเรียนไปด้วยในตัว สมกับ "ทุกคนเป็นครู ทุกที่เป็นห้องเรียน" จริงๆ

นักศึกษาที่ผมได้มีโอกาสร่วมเรียนรู้ด้วย เช่น

1)    กรรมการสอบวิทยานิพนธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของนายไกรวุธ ใจคำปันเรื่อง "กลยุทธ์และความสำเร็จในการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์การ: กรณีศึกษาโรงพยาบาลบ้านตาก จังหวัดตาก สอบเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙

2)      อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพยาบาล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ของนางบุญนำ พัฒนแก้ว เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการช่วยชีวิตขั้นสูง  โรงพยาบาลมหาราชนครศรธรรมราชโดยใช้แนวคิดการจัดการความรู้ (The Development of an Advanced Life Support Model forMaharajNakhonSiThammaratHospitalbased on Knowledge Management)” สอบเมื่อปี พ.ศ. 2551

3)      อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพยาบาล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ของนางสมถวิล อัมพรปรีชากุลเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคเอดส์สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข โดยใช้แนวคิดการจัดการความรู้ (The Development of a Self-Care Management Model for Pediatric AIDS patient in Bamrasnaradura Infection Disease Institute Based on Knowledge Management) สอบเมื่อปี พ.ศ. 2551

4)      อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพยาบาล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ของนางลักขณา ผ่องพุทธเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของโรงพยาบาลนภาลัยโดยการใช้แนวคิดของการจัดการความรู้ (The Development of a Care Management Model for Stroke Patients at Napalai Hospital Based on Knowledge Management) สอบเมื่อปี พ.ศ. 2551

5)      อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพยาบาล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ของนางสาวสุดใจ ตั้งประดิษฐ์เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลสมุทรสาคร (The Development of a Health Care Management Model for Diabetes Patients atSamutsakhonHospital)” สอบเมื่อปี พ.ศ. 2554

6)      ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของนายเสรี พรมวงป้อเรื่อง “ความเครียดและการเผชิญความเครียดของประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนประเทศไทย – สหภาพเมียนมาร์ ในอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก (Stress and Coping  of the People Living  in Thailand– Union  of Myanmar Border in Tha song yang   District, Tak Province) ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ สอบเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔

7)      อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ของนางดุษณี ศุภวรรธนะกุลเรื่อง การพัฒนาภูมิปัญญากะลามะพร้าวนวดเท้า เพื่อลดภาวะชาปลายเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน (A Development of Local Wisdom Coconut Shell Foot Massage for a Reduction of Sensory Loss in Diabetic Patients) ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ (กำลังดำเนินการ)

หมายเลขบันทึก: 479158เขียนเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2012 21:59 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2019 19:53 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี