ตัวอย่างบันทึกข้อตกลง

ทวีศักดิ์

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

เรื่อง  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์

วันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๕

************

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นระหว่างผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ในนามของผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดโรงเรียนอุตรดิตถ์ กับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ ในนามสถานศึกษาที่ให้ความร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในโรงเรียน บรรลุผลสำเร็จเป็นจังหวัดปลอดยาเสพติดให้จงได้ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยมีข้อตกลงร่วมกันในการดำเนินการ ดังนี้

ข้อ ๑ ดำเนินการอย่างเข้มแข็งและจริงจังให้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี ๒๕๕๕ ให้บรรลุผลสำเร็จโดยเร็ว

ข้อ ๒ ร่วมค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา

ข้อ ๓ ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโดยกระบวนการต่างๆจนสามารถประกาศเป็นสถานศึกษาปลอดยาเสพติดโดยเร็ว

ข้อ ๔  ควบคุม ดูแล ทุกคน ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในทุกกรณี หากมีการเกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินการแก้ไขตามขั้นตอน

ข้อ ๕ การลงนามความร่วมมือ

เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์อันมุ่งมั่น และความตั้งใจที่จะร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรม

๕.๑ ข้าพเจ้านายนเรศ  ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดโรงเรียนอุตรดิตถ์ ข้าพเจ้ายินดี ให้คำแนะนำ กำกับ และติดตามประเมินผลให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวข้างต้น

๕.๒ ข้าพเจ้า ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ ขอให้คำรับรองและคำมั่นว่าจะร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้บรรลุผลตามเป้าหมายข้างต้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนต่อไป

ผู้ทำข้อตกลงได้ทำความเข้าใจในบันทึกข้อตกลงและเห็นพ้องกันแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

                          ทวีศักดิ์  พุ่มมรดก                                                            นเรศ  ศรีภิรมย์

                    (นายทวีศักดิ์  พุ่มมรดก)                                                      (นายนเรศ  ศรีภิรมย์)

              ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์

                        ๒๘ มกราคม ๒๕๕๕                                                          ๒๘ มกราคม ๒๕๕๕

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

คำสำคัญ (Tags)#บันทึกข้อตกลง

หมายเลขบันทึก: 478264, เขียน: 10 Feb 2012 @ 17:21 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 03:20 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ