การจัดแสดงสินค้า

library b.g
การจัดบู้ส

ประเภทของการจัดแสดงสินค้า
การจัดแสดงสินค้าสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทคือ
1. การจัดแสดงสินค้าในหน้าต่างโชว์หน้าร้าน (Widow Display)
การจัดแสดงสินค้าในหน้าต่างโชว์หน้าร้านถือเป็น  “ดวงตา”  ของร้านที่จะคอยดึงดูดความสนใจ
จากลูกค้าที่เดินผ่านไปมาและหยุดพิจรณาสินค้า  จึงถือว่าเป็นการจัดแสดงสินค้าที่ส าคัญที่สุดเป็นอันดับ
แรก  ดังนั้นการเลือกสินค้าที่จะน ามาจัดแสดงในหน้าต่างโชว์หน้าร้าน  จึงมีผลต่อการที่ลูกค้าจะเข้ามาใน
ร้านหรือไม่  การจัดแสดงสินค้าในหน้าต่างโชว์หน้าร้าน  แบ่งได้เป็น 3 แบบคือ
1.1 หน้าต่างโชว์แบบเดียวหรือแบบแบนราบ (Single Display) เป็นการจัดแสดง
สินค้าไว้ด้านหลังของผนังด้านหน้าของร้านค้าซึ่งเป็นกระจกแบนราบ  สามารถมองเห็นด้านหน้าเพียงด้าน
เดียวเท่านั้น  ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีกขนาดใหญ่  นิยมจัดท าหน้าต่างโชว์ประเภทนี้เพราะท าได้ง่าย
ไม่ซับซ้อน
1.2 หน้าต่างโชว์แบบมุม (Corner Display) เป็นการจัดแสดงสินค้าที่น่าสนใจกว่าการ
จัดหน้าต่างโชว์แบบเดี่ยว  เพราะสามารถมองเห็นการจัดแสดงได้ 2 ด้าน เป็นการจัดส่วนมุมด้านหน้าของ
ร้าน เหมาะส าหรับร้านค้าที่ตั้งอยู่หัวมุมของอาคารหรือร้านค้าที่มีพื้นที่หน้าร้านกว้างขวางมากๆ
1.3 หน้าต่างโชว์แบบเกาะ (Island Display) เป็นการจัดหน้าต่างโชว์ที่เปิดโอกาสให้ผู้
พบเห็นสามารถมองเห็นการจัดแสดงสินค้าได้ทุกๆด้าน  หาสามารถจัดแสดงสินค้าได้สวยงานจะดึงดูด
สายตาและน่าสนใจกว่าหน้าต่างโชว์แบบอื่น  หากต้องการจัดหน้าต่างโชว์แบบนี้ร้านค้าต้องมีพื้นที่
กว้างขวางเพราะเป็นตู้โชว์ที่แยกตัวออกมาต่างหาก  ไม่มีส่วนใดอยู่ติดกับผนังด้านหน้าหรือด้านใดของร้าน
เลย
เหตุผลที่ต้องมีการจัดแสดงสินค้าในหน้าต่างโชว์หน้าร้าน
1. สร้างความสะดุดตาแก่ผู้พบเห็น  ร้านค้าที่ตั้งอยู่ตามย่านการค้าต่างๆมักมีสภาพหน้าร้าน
คล้ายๆกัน  หากไม่ท าการจัดแสดงสินค้าในหน้าต่างโชว์ก็จะท าให้ไม่มีความแตกต่างไปจากร้านอื่นเลย 
ร้านค้าที่ต้องการเรียกร้องความสนใจจากผู้พบเห็นจะให้ความส าคัญกับการจัดแสดงสินค้าในหน้าต่างโชว์
หน้าร้านมาก  เพราะจะท าให้เกิดความสะดุดตาแก่ผู้พบเห็นได้มากแล้วก็จะดึงดูดใจให้ลูกค้าเดินเข้า
ร้านค้าและซื้อสินค้าในที่สุด
2. แสดงให้เห็นถึงย่านหรือบริเวณที่ท าให้ลูกค้ามุ่งซื้อมาก  ปัจจุบันร้านค้าที่จ าหน่ายสินค้า
ประเภทเดียวกันมักจะตั้งอยู่ในย่านเดียวกัน  เช่น  ร้านจ าหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าย่านวัดตึก จ าหน่าย
ทองรูปพรรณย่านเยาวราช เป็นต้น  การจัดแสดงสินค้าตามหน้าต่างโชว์หน้าร้านมักจะให้สัมพันธ์กับย่าน
การค้านั้นๆ เพื่อให้ลูกค้าจดจ าและระลึกได้เมื่อเกิดความต้องการในสินค้านั้นๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน B.G

คำสำคัญ (Tags)#จัดแสดงสินค้า

หมายเลขบันทึก: 478237, เขียน: 10 Feb 2012 @ 11:50 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 21:24 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)