รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกดด้วยสื่อมัลติมีเดีย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


มาตราตัวสะกด สื่อมัลติมีเดีย

ชื่อเรื่อง                                  รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกดด้วยสื่อมัลติมีเดีย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ปีที่ทำการศึกษา                   2553

ชื่อผู้รายงาน                         นางพัชญ์นรี อินทร์อ่อน

สถานที่ทำงาน                     โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวปรีชาอุทิศ) สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม

 

บทคัดย่อ

 

                รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกดด้วยสื่อมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อ          1) เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกดด้วยสื่อมัลติมีเดียสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกดด้วยสื่อมัลติมีเดีย และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกดด้วยสื่อมัลติมีเดียสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 39 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกดด้วยสื่อมัลติมีเดีย จำนวน 9 เรื่อง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะโดยใช้สูตร E1/E ค่าอำนาจจำแนกของแบบทดสอบ และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ

                ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกดด้วยสื่อมัลติมีเดียสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (E1/ E2) มีค่าประสิทธิภาพ 87.05/89.91 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกดด้วยสื่อมัลติมีเดีย สูงกว่าก่อนการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกดด้วยสื่อมัลติมีเดีย อย่างมีนัยสำคัญ และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกดด้วยสื่อมัลติมีเดีย โดยรวมเท่ากับ 4.66 ซึ่งมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และนักเรียนร้อยละ 100 มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ 80

หมายเลขบันทึก: 478200เขียนเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2012 06:07 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 มิถุนายน 2012 16:09 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี