สอบบรรณารักษ์, ค่าจ้างเหมาบริการ และเงินเดือนครู ศรช., ระเบียบทำงานนอกเวลาผู้รับจ้างเหมาบริการ


ให้ผู้รับจ้างเหมาบริการเบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ตามที่กำหนดในสัญญาจ้าง, เนื้อหาการสอบบรรจุเป็นข้าราชการตำแหน่งบรรณารักษ์ และวิชาเอกผู้มีสิทธิสมัครสอบ, อัตราค่าจ้างพนักงานห้องสมุดจ้างเหมาบริการ และค่าตอบแทนครู ศรช.ที่ไม่ได้เป็นพนักงานราชการ

สัปดาห์นี้ ขอเลือกเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 3 เรื่อง ดังนี้

 

         1. วันที่ 2 ก.พ.55  คุณพิชญานิน ขรก.ครู ศฝก.วัดญาณฯ  โทร.มาถามผมว่า บุคลากรที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งต่าง ๆ ของศูนย์ฝึกฯ เบิกค่าทำงานนอกเวลาตามระเบียบใด  ( บุคลากรของ กศน. ที่เป็น “จ้างเหมาบริการ” มีหลายตำแหน่งนะครับ ไม่ได้มีแต่พนักงานห้องสมุด )

             ที่จริง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ( ใครสนใจ ดาวน์โหลดระเบียบได้ที่  http://co1la8ji.gotoknow.org/assets/media/files/000/756/653/original_overtime.pdf?1316053721 )   นั้น  เป็นระเบียบสำหรับ “ข้าราชการ” เท่านั้น  ส่วนลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และบุคลากรอื่น ๆ ให้เบิกตามระเบียบนี้โดยอนุโลม   ซึ่งสำหรับบุคลากรที่จ้างเหมาบริการ  ( จ้างเอกชนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ให้ดำเนินงานของส่วนราชการ ) นี้  ในหนังสือกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว86 ลงวันที่ 17 ก.พ.48  ที่สำนักบริหารงาน กศน. ส่งมาให้สถานศึกษาทุกแห่ง ตามหนังสือสำนักบริหารงาน กศน. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0210.117/1150 ลงวันที่ 24 ก.พ.48  หนังสือทั้งสองฉบับนี้ ระบุเรื่องนี้ตรงกันในข้อ 2. ว่า “ ... สำหรับค่าตอบแทนอื่น ๆ เช่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นต้น ควรกำหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาจ้าง โดยให้ส่วนราชการผู้ว่าจ้างเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจากงบประมาณประเภทงบดำเนินการ ... ”
             คือ สามารถเบิกจ่ายได้ ถ้ากำหนดไว้ในข้อตกลงหรือสัญญาจ้างหรือเอกสารแนบท้ายสัญญา ว่าให้เบิกได้   และสามารถกำหนดให้เบิกได้เท่ากับข้าราชการ ( อัตราค่าตอบแทนการปฏิบัติงานราชการ ไม่ได้แยกตามระดับตำแหน่งอยู่แล้ว )

             ( ในหนังสือ “สาระน่ารู้...คู่งานคลัง ปี 2551” ของกลุ่มงานคลัง กศน.  บอกว่า กระทรวงการคลังได้นำข้อกำหนดนี้ไปรวมไว้ใน ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2549 แล้ว )

 


 


 

         2. วันที่ 7 ก.พ.55  มีผู้ถามผมในเว็บบล็อก Gotoknow นี้ เรื่องการสอบบรรจุ (บรรณารักษ์ ) เกี่ยวกับหลักสูตรการสอบ เพื่อที่จะเตรียมตัวได้ทัน    และมีผู้ถามในเฟซบุ๊คเรื่องสาขาวิชาเอกของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

             หลักสูตรการสอบ ให้ดูแนวทางจากในประกาศรับสมัครสอบบรรณารักษ์ 3 ครั้งที่แล้ว คือ

  

             สำหรับผู้ที่มีสิทธิสมัครสอบบรรณารักษ์ ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  แต่ต้องมีปริญญาทางบรรณารักษศาสตร์ หรือสารสนเทศศาสตร์ หรือสารนิเทศศาสตร์เท่านั้น

 

         3. วันที่ 8 ก.พ.55  ผมเรียนถามกลุ่มแผนงาน กศน. ว่า  ที่ "จะ" จัดสรรเงินค่าจ้างพนักงานห้องสมุดจ้างเหมาบริการ เดือนละ 8,700 บาท ตั้งแต่ ม.ค.55 ( ค่าทำงานนอกเวลาเดือนละ 500 บาทเท่าเดิม ) นั้น  จะเบิกจ่าย 8,700 บาทย้อนหลังตั้งแต่ ต.ค.54 ได้หรือไม่   กลุ่มแผนงานฯตอบว่า แต่ละจังหวัดบริหารงบดำเนินงานและเงินอุดหนุนเอง ถ้าเงินงบประมาณผลผลิตที่ 5 มีเพียงพอ ก็สามารถเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ เดือนละ 8,700 บาท ย้อนหลังตั้งแต่ ต.ค.54 ได้
             ( ตัวเลข 8,700 บาท นี้ ผมบอกกลุ่มแผนงานฯเองตั้งแต่ปีที่แล้ว ว่าเงินเดือนวุฒิปริญญาตรีขั้นต้นเป็น 8,700 บาทแล้ว กลุ่มแผนงานก็ใช้ตัวเลขนี้ตั้งงบประมาณปี 2555 โดยต้องตั้งงบประมาณปี 2555 ตั้งแต่กลางปี 2554    วันที่ 8 ก.พ.55 นี้ ผมบอกกลุ่มแผนงานฯอีกว่าเงินเดือนวุฒิปริญญาตรีขั้นต้นเปลี่ยนเป็น 9,140 บาทตั้งแต่ ต.ค.54 แล้วนะ  กลุ่มแผนงานบอกให้ผมส่งเอกสารไปให้หน่อย กำลังจะตั้งงบประมารปี 2556 จะได้ตั้งงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการเป็น 9,140 บาท ตั้งแต่ 1 ต.ค.55    ผมคงไม่ส่งเอกสารไปให้เพราะเดี๋ยวผิดอีก กว่าจะถึง 1 ต.ค.55 เงินเดือนปริญญาตรีขั้นต้นก็คงไม่ใช่ 9,140 บาทอีกแล้ว

               สำหรับอัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ขั้นต้น เป็นดังนี้
               - ก่อน เม.ย.54  =  7,940 บาท    หลักสูตร 5 ปี 8,700 บาท
               - 1 เม.ย.- 31 ธ.ค.54  =  8,340 บาท
               - 1 ม.ค.- 31 ธ.ค.55  ครม.เห็นชอบ = 11,680 บาท )


             ในส่วนของเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนครู ศรช. ที่ไม่ได้เป็นพนักงานราชการ  กลุ่มแผนงานฯก็บอกว่า “ลักษณะเดียวกัน” ( 8,700 บาท )   ซึ่งสำนักงบประมาณได้จัดสรรเงินอุดหนุนไว้แล้วตามอัตราเดิม โดยยึดตามจำนวนนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2554  ถึงแม้ว่านักศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2554 และ 1/2555 จะเพิ่มหรือลดก็ไม่มีผล เพราะต้องตั้งงบประมาณล่วงหน้า   แต่ถ้าจังหวัดใดมีเงินเพียงพอ เช่นได้รับเงินอุดหนุนมาก แต่มีครู ศรช.น้อย มีครูอาสาฯและครู กศน.ตำบลมาก ก็อาจบริหารเงินโดยจ่ายมากกว่า 8,700 บาทได้
             ( พรบ.งบประมาณรายจ่ายปี 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 8 ก.พ.55 )

 

หมายเลขบันทึก: 478002เขียนเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2012 12:38 น. ()แก้ไขเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2012 18:04 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (7)
  • ขอบคุณสำหรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์มากค่ะ

 

ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ Ico48

ขอบคุณครับ อจ เอกชัย ได้ความรู้เรื่องจ้างเหมาขึ้นเยอะเลย ดูๆแล้วถ้ารัฐบาลไม่บังคับ เงินเดือนคงขึ้นยาก เพราะ งบประมาณคงน้อย ^^"

อ่านแล้ว

"สำหรับอัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ขั้นต้น เป็นดังนี้

- ก่อน เม.ย.54 = 7,940 บาท หลักสูตร 5 ปี 8,700 บาท

- 1 เม.ย.- 30 ก.ย.54 = 8,340 บาท

- 1 ต.ค.- 31 ธ.ค.54 = 9,140 บาท

- 1 ม.ค.- 31 ธ.ค.55 ครม.เห็นชอบ = 11,680 บาท )"

ทุกวันนี้ ยังได้รับเงินเดือน 7,940 บาท อยู่เลยค่ะ

เงินเดือน เดือน ม.ค. 55 ได้รับวันที่ 9/2/55 ซึ่งน่าจะได้รับ วันสุดท้ายของทุกๆเดือน

เรื่องตกเบิก ก็ไม่หวังอะไรแล้วค่ะ

แค่ขอให้ได้รับเงินเดือนเป็นปกติทุกเดือนก็พอแล้ว

หวังว่าสักวัน จะเปิดสอบ ให้เป็นพนักงานราชการบ้าง

เพื่อที่จะได้รับเงินเดือน เท่ากับ ครู กศน.ตำบล

เนื่องจากรับผิดชอบงานเท่ากัน เพียงแต่ตำแหน่ง และการจัดสรรค่าตอบแทน ไม่เหมือนกันเท่านั้นเอง

ส่วนการสอบตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ก็ยังหวังอยู่ อยากสอบบ้าง วัดกันที่ความรู้ความสามารถ

(***ขอบคุณ อ.เอกชัย ที่นำข่าวสารดีๆ มาให้รับรู้

ปกติ ก็เข้ามาอ่านกระทู้ของ อ.เอกชัยบ่อยๆ ครั้งนี้อยากแสดงวามคิดเห็นบ้างค่ะ)

เรื่องการเบิกจ่ายเงินช้าเร็ว แต่ละจังหวัดไม่เหมือนกันครับ
เรื่องการเปิดสอบเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครู กศน.ตำบลนั้น แต่ละจังหวัดเปิดสอบกันเองเมื่อมีอัตราว่างและไม่มีผู้ค้างบัญชี มีการเปิดสอบกันอยู่เรื่อย ๆ ครับ

 แล้วจ้างเหมา วุฒิ ป.ตรี ที่ กศน.จังหวัด ปัจจุบันนี้ ยัง 7,940 เท่าเดิม มีโอกาสเงินเดือนขึ้นเท่า บรรณารักษ์ หรือ ครู ศรช.บ้างไหมครับ

ตำแหน่งอะไร ใช้เงินอะไรครับ ใช้เงินนอกงบประมาณของจังหวัดใช่ไหม ต้องถามจังหวัดนั้น ๆ ครับ เขาจะขึ้นให้ก็ได้ถ้าเขามีเงินและเห็นควรขึ้น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท