การเรียนการสอนในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนี้ ชั่วโมงนี้ครูได้สอนเรื่องมารยาทไทย ทารยาทไทยก็จะแบ่งออกเป็น มารยาทในการยืน การเดิน การนั่ง การฟัง มารยาทในสถานที่ต่าง ๆ มารยาทในห้องเรียนเช่น เวลาเรียนก็ต้องตั้งในเรียนเพราะจะได้เข้าใจในเนื้อหาที่ครูสอนและจะสามารถทำแบบฝึกหัดและทำข้อสอบได้ ส่วนมารยาทในการรับประทานอาหารนักเรียนก็จะมารับประทานอาหารที่โรงอาหารและเวลารับประทานอาหารก็ห้ามคุยกันเสียงดังเพราะเป็นการเสียมารยาทบางทีเวลาเราเคี้ยวอาหารแล้วพูดไปด้วยเศษอาหารที่อยู่ในปากอาจจะกระเด็นออกมาก็ได้ ซึ่งนักเรียนก็ตั้งใจเรียนดีมากเพราะว่าครูก็จะเล่าเรื่องตลกขบขันสอดแทรกไปในบทเรียนด้วย