จุดเด่นของสถานศึกษา กศน. อำเภอปะเหลียน

  ติดต่อ

  ระบบประชานิเทศอำเภอปะเหลียน  

     คณะกรรมการสถานศึกษา/ภาคีเครือข่าย/ศิษย์เก่า/    ศิษย์ปัจจุบัน ต่างมีส่วนร่วมเต็มที่ในการร่วมคิด ร่วมทำ..ร่วมนิเทศ ..ร่วมประเมินผลและร่วมรับผิดชอบพัฒนาปรับปรุงแก้ไข

    จากการประเมินสถานศึกษาโดยต้นสังกัด กศน. อำเภอปะเหลียน ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2555  สรุปจุดเด่นของสถานศึกษาได้ดังนี้

จุดเด่นของสถานศึกษา

  1. ผู้บริหารและบุคลากรในสถานศึกษาให้ความสำคัญกับการสร้างระบบเครือข่ายที่มีส่วนร่วม

  2. การทำงานเป็นทีมของบุคลากรทั้งในระดับอำเภอ/ตำบล และมีการรายงานผลเป็นระบบ

  3. บุคลากรมีความเข้าใจชัดเจนในระบบประกันคุณภาพภายใน และมีการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ

  4. มีการวางระบบประกันคุณภาพตั้งแต่ในระดับห้องเรียน /กศน. ตำบล

  5. มีการวางแผนอย่างเป็นระบบจนถึงขั้นการกำกับการดำเนินงานเป็นไปตามแผนและนำผลไปใช้ในการพัฒนา

  6. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลัก กศน./โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

  7. มีระบบประชานิเทศที่ชัดเจน โดยการให้ภาคีเครือข่าย/กรรมการสถานศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมในการนิเทศติดตามผลปรับปรุงพัฒนางาน

  8. บุคลากรในสถานศึกษาเป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการศึกษาปริญญาตรีวิชาการศึกษานอกระบบเพิ่มเติมจากเดิม และการศึกษาในระดับปริญญาโท(ครู กศน.อำเภอปะเหลียน ส่วนใหญ่ มีคนละ  3ปริญญา )

  9. มีงานวิจัยชั้นเรียนที่เห็นเป็นรูปธรรม

  10. การศึกษาต่อเนื่องผู้เรียนนำความรู้ไปประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตเช่นกลุ่มคนพิการ/ตำบลปะเหลียน ,หลังจากการฝึกอาชีพก็มีการรวมกลุ่มทำผลิตภัณฑ์จำหน่ายเป็นการเพิ่มรายได้แก่คนพิการกลุ่มพัฒนาอาชีพหมู่ที่ 5 ตำบลท่าข้าม มีการรวมกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษนำไปจำหน่ายแก่คนในชุมชน มีการจัดตั้งธนาคารขยะให้กลุ่มคนทุกเพศทุกวัยในหมู่บ้านเป็นกรรมการมาร่วมกันขับเคลื่อนงาน

 คุณภาพเริ่มต้นที่ห้องเรียน/กศน. ตำบล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศน.ศรีตรัง

หมายเลขบันทึก: 477225, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-05 10:14:40+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #จุดเด่น กศน.อำเภอปะเหลียน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)