สัตว์โลกแบ่งการเกิดเป็น4 ชนิด
1ชลาพุชะ - สัตว?ที่เกิดในครรภ์ คลอดออกมาเป็นตัว เช่น คน โค สุนัขแมว
2.อัณฑชะ - สัตว์ที่เกิดในไข่ คือ ออกไข่เป็นฟองแล้วจึงฟักเป็นตัว เช่น นก เป็ดไก่
3.สังเสทชะ - สัตว์เกิดในไคล คือ เกิดในของชี้นแชะหมักหมม เน่าเปื่อย ขยายแพร่ออกไปเอง
4.โอปปาติกะ - สัตว์เกิดผุดขึ้น คือ เกิดผุดเต็มตัวในทันใด ได้แก่ เทวดา สัตว์นรก มนุษย์บางพวก และเปรตบางพวก

หวังว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนนะคะ