บทคัดย่อรายงานการใช้แบบฝึกทักษะการคูณเลขเร็วประกอบเทคนิคนิ้วมือ

  ติดต่อ

  บทคัดย่อครูจรัส จันทร์แจ้ง  

ชื่อเรื่อง                 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการคูณเลขเร็วประกอบเทคนิคนิ้วมือ

                               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้ศึกษา                  นางจรัส  จันทร์แจ้ง

หน่วยงาน             โรงเรียนบ้านสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ปีที่พิมพ์                2554

 

บทคัดย่อ

 

                 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1)  พัฒนาแบบฝึกทักษะการคูณเลขเร็วประกอบเทคนิคนิ้วมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพ 75/75  (2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการคูณเลขเร็วประกอบเทคนิคนิ้วมือ และ  (3)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน หลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการคูณเลขเร็วประกอบเทคนิคนิ้วมือกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                   วิธีดำเนินการศึกษา ประชากรเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบฝึกทักษะการคูณเลขเร็วประกอบเทคนิคนิ้วมือ จำนวน 17 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 50 ข้อและแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการศึกษา คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าที่  (t-test)

                   ผลการศึกษา พบว่า

                          1.  แบบฝึกทักษะการคูณเลขเร็วประกอบเทคนิคนิ้วมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 80.78/77.94 สูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่กำหนดไว้

                         2.  หลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการคูณเลขเร็วประกอบเทคนิคนิ้วมือกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                         3.  หลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการคูณเลขเร็วประกอบเทคนิคนิ้วมือกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทคัดย่อผลงานทางวิชาการ ครูจรัส จันทร์แจ้ง

หมายเลขบันทึก: 475153, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-25 19:56:42+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 2, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #แบบฝึกทักษะ#จรัส จันทร์แจ้ง#การคูณเลขเร็ว

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

ยินดีมากที่ครูสร้างสื่อคณิตศาสตร์ทำให้เรียนไม่น่าเบื่อครับ