ปริศนาคำทายของไทยเดิม

แรกเริ่มเดิมมีมาแต่ไหน

ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ที่ใด

รู้แต่ว่าคนไทยสืบทอดมา

เล่นทาย ถามกันทุกวัย เพศ

เป็นเหตุให้ขบคิดปริศนา

ได้สนุกได้เพิ่มพูนเชาว์ปัญญา

ได้เห็นงามในภาษาคุณค่าไทย