การรับประทานอาหารที่มีประโยฃน์ต่อร่างกายและรู้จัการเลือกซื้ออาหารที่ถูกต้องตามหลักอนามัยสิ่งสำคัญมากที่สุดในการเลือกซื้อารควรคำนึงถึงสุขภาพตัวเองให้มากที่สุด