Contact

พระไตรปิฏก

  ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก  
หนังสือยอดพระกัณฑ์นี้  มีคำกล่าวไว้ในหนังสือนำว่าศักดิ์สิทธิ์  ถ้าผู้ใดได้สวดมนต์ภาวนาทุกคำเช้าแล้ว  ผู้นั้นจะไม่ตกอบายภูมิ  แม้นได้บูชาไว้กับบ้านเรือนก็อาจป้องกันอันตรายต่างๆ  จะภาวนาคาถาอื่นๆ สัก 100 ปี  อานิสงค์นี้ก็ไม่เท่าภาวนาพระคาถานี้ครั้งนี้  ถึงแม้นว่า  อินทร์  พรหม  ยม  ยักษ์  ที่มีอิทธิฤทธิ์จะเนรมิตแผ่นอิฐเป็นทองคำก่อพระเจดีย์  ตั้งแต่มนุษย์โลกถึงพรหมโลก

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 47413, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Comments: 1, Read: Click

Tags #โรงเรียน#บ้านกระท่ม

Recent Posts 

Comments (1)

กัญญารัตน์ แสวงสุข
IP: xxx.19.69.18
Written At 

เรื่องราวน่าสนใจมากค่ะ หากท่านอาจารย์มีอะไรดีๆ อีก กรุณาช่วยเล่าสู่กันฟังอีกนะคะ