Homestay ที่เกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร

        เมื่อวันที่ 24 - 25 กันยายน 2548 สำนักงานจังหวัดชุมพร ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาและการจัดการท่องเที่ยว โดยกลุ่มคนที่มีศักยภาพในการผลักดันการท่องเที่ยวของชุมชน เข้าร่วมฝึกอบรม   ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. เนื่องจากจังหวัดเห็นว่าหากการท่องเที่ยวเริ่มที่ชุมชน ความยั่งยืนจะเกิดขึ้น ซึ่งในกลุ่มผู้เข้าอบรม มีทั้งชุมชนที่ประสบความสำเร็จในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ชุมชนที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และชุมชนที่มีแนวนโยบายแต่ยังไม่ได้ลงมือ ทำให้การอบรมในครั้งนั้นเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ที่ดีมาก มีการให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะ  โดยพื้นที่ที่ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ศักยภาพ คือ หาดทรายรีสวี ต.ท่าหิน อ.สวี จ.ชุมพร ผลการวิเคราะห์ คือ พื้นที่มีหาดทรายขาว น้ำทะเลสวยมาก มีเกาะใกล้ชายฝั่ง มีปะการังน้ำตื้น ชุมชนมีความต้องการที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวแบบ Homestay ผู้นำชุมชนมีนโยบายสนับสนุน แต่ระหว่างผู้นำกับชุมชนยังไม่มีคุยกัน การเริ่มต้นจึงไม่เกิดขึ้น 

         ผู้มีประสบการณ์ในการ ทำ Homestay ที่บ้่านเกาะพิทักษ์ อ.หลังสวน คือนายอำพล ธานีครุฑ ผู้ใหญ่าบ้านเกาะพิทักษ์  ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการดังกล่าวจึงได้ถ่ายทอดการดำเนินการของเกาะพิทักษ์ ผู้ใหญ่บอกว่า "การเริ่มทำ ไม่ต้องเริ่มที่ใครอื่น ให้เริ่มจากบ้านผู้ใหญ่ก่อน โดยความคิดในการทำ Homestayของผู้ใหญ่มาจากในวงเหล้า ระหว่างเพื่อนฝูง ซึ่งมาเที่ยวบ้านเป็นประจำ ก็เลยคิดกันว่า เพื่อไม่ให้เป็นภาระแม่บ้านของผู้ใหญ่ ซึ่งต้องต้อนรับ ดูแล ทำอาหาร น่าจะมีสินน้ำใจเป็นค่าอาหารบ้าง ผู้ใหญ่จึงรวมกลุ่มคนในชุมชน เริ่มศึกษา วิธีการทำ Homestay ในปี 2538 โดยไปดูงานที่บ้านคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช จนถึงปัจจุบันมีบ้านในโครงการ 12 หลังรับนักท่องเที่ยววันละ 70 คน  บริหารจัดการโดยใช้ระบบสหกรณ์กลุ่ม โดยหัก 5% ของรายได้ในแต่ละกิจกรรมเข้ากลุ่ม ซึ่งจาก 5% นี้ นำมาจัดสรรเพื่อสาธารณะประโยชน์ 10 % เพื่อการศึกษา 10 % และส่วนที่เหลือแบ่งให้กับผู้ถือหุ้นในสหกรณ์ทั้งหมด  สำหรับบ้านที่เข้าร่วมโครงการผู้ใหญ่จะกำหนดมาตรฐานของบ้านพัก และอาหาร และจะตรวจเยี่ยมมาตรฐานของบ้านทุกหลัง นอกจากนี้ ได้ฝึกเด็ก ๆ ในหมู่บ้่าน ให้ต้อนรับ ให้บริการ  นำเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว โดยทุำกกิจกรรมเด็ก ๆ จะได้ค่าตอบแทน เช่น ลูกชายผู้ใหญ่บ้านฝึกชกมวยให้กับลูกชายนักท่องเที่ยวชาวเยอรมัน มีรายได้หลายหมื่นบาท (จริง ๆ น่ะ) รวมทั้ง มีสายใยสัมพันธ์ โดยนักท่องเที่ยวชักชวนลูกชายผู้ใหญ่บ้านไปอยู่ด้วยที่ประเทศเยอรมัน 

ข้อคิดจากผู้ใหญ่  1. ให้คิดก่อนคนอื่น 2. กล้าทำ  3. อย่าถอย"  ตอนนี้ใครอยากไปพักผ่อนที่เกาะพิทักษ์ ไม่จองล่วงหน้า ไม่มีที่พักน่ะจะบอกให้  

ผู้ให้ข้อมูล นายอำพล ธานีครุฑ 32 หมู่ที่ 14 บ้านเกาะพิทักษ์ ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร โทร. 01-0931443 

จากการอบรมดังกล่าวผู้เข้าอบรมได้เสนอให้จังหวัดเพิ่มระยะเวลาในการจัดอบรม และจัดทำโครงการต่อเนื่อง โดยให้ไปศึกษาดูงานในสถานที่ที่ประสบความสำเร็จ  รวมทั้งการอบรมครั้งนี้มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกลุ่มชุมชน จังหวัดจึงได้ได้จัดทำเครือข่ายกลุ่มคนที่จะพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดต่อไป

ผู้บันทึก จุรีรัตน์ จันทร์ภักดี จนท.วิเคราะห์ฯ 6ว สำนักงานจังหวัดชุมพร

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานจังหวัดชุมพรความเห็น (0)