ประกันคุณภาพฯ งานสภาอาจารย์

ปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค์

ประกันคุณภาพการศึกษาของงานสภาอาจารย์ มีปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค์ ดังนี้

ปรัชญา

        พัฒนาตน พัฒนางาน สร้างสรรค์คุณภาพ ด้วยความประทับใจ

ปณิธาน

      1. มุ่งเน้นการให้บริการ ส่งเสริม และสนับสนุนบทบาท ภารกิจของสภาอาจารย์

          เพื่อให้การดำเนินงานของสภาอาจารย์สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์อย่างมี

         ประสิทธิภาพ

     2. ให้ความร่วมมือและปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์

      1.  เพื่อให้บริการ ประสานงาน และอำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการสภาอาจารย์

          บุคคลที่เกี่ยวข้องกับสภาอาจารย์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

       2. ให้การส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับคณาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัย

       3. เพื่อให้การสนับสนุนและปฏิบัติงานด้านสารบรรณและธุรการ การเงินและพัสดุ

          การประชุม ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ตลอดจนงานด้านประสัมพันธ์ และอื่น ๆ

          ของสภาอาจารย์

       4. มุ่งตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัย และสภาอาจารย์ ในการสนับสนุนพันธกิจ

           ทั้ง 4 ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานสภาอาจารย์ความเห็น (0)