ปัญหากรณีงบประมาณไม่เพียงพอ (ในระบบ GFMIS)

ปัญหากรณีงบประมาณไม่เพียงพอ(งบประมาณถูกใช้เกิน) สาเหตุของปัญหา
     1.  เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณลงจังหวัด
        -  เป็นกรณีที่ส่วนราชการส่วนกลาง อาจยังไม่ทำการจัดสรรงบประมาณในระบบ GFMIS ดังนั้นเมื่อส่วนราชการส่วนกลางยังไม่จัดสรรงบประมาณมาให้ภูมิภาคในระบบก็ไม่มีเงิน ดังนั้นส่วนราชการก็ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันงบประมาณได้
        -  อาจเกิดจากความผิดพลาดในการจัดสรรเงินงบประมาณ เช่น บันทึกรหัสพื้นที่ผิด บันทึกจำนวนเงินผิด เป็นต้น เมื่อส่วนราชการได้รับหนังสือแจ้งการโอนเงินในระบบต้องตรวจสอบความถูกต้องกับข้อมูลในระบบก่อนทุกครั้ง
     2.  เนื่องจากการบันทึกโครงสร้างระบบงบประมาณในข้อมูล ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง หรือตั้งเบิก หรือบันทึกรหัสไม่สัมพันธ์กับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
        -  กรณีการบันทึกโครงสร้างระบบงบประมาณ กิจกรรมหลัก และแหล่งของเงิน ในใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เอกสารขอเบิกไม่สัมพันธ์กัน ระบบจะขึ้น Error ว่างบประมาณไม่เพียงพอกรณีนี้ให้ตรวจสอบการบันทึกรหัสงบประมาณ แหล่งของเงิน และกิจกรรมหลักว่าบันทึกรายการถูกต้องสัมพันธ์กันหรือไม่
        -  กรณีมีการตั้งเบิกผิด ตั้งเบิกซ้ำ (ถ้าได้เลขที่เอกสารจากระบบแล้ว) กรณีนี้เงินงบประมาณถูกตัดแล้ว เมื่อเบิกผิดต้องทำการยกเลิกเงินงบประมาณได้คืนกลับมา ถ้าไม่ยกเลิกจะไม่ได้คืนกลับมา
        -  กรณีมีการตั้งเบิกแล้ว ปรากฏภายหลังว่าผู้ขายสร้างผิดกลุ่มหรือมีการสร้างผู้ขายซ้ำซ้อน ส่วนราชการอื่นเรื่องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายซ้ำซ้อน ส่วนราชการยื่นเรื่องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายโดยขอลบผู้ขายต้องตรวจสอบเอกสารขอเบิกหรือเอกสารใบสั่งซื้อในระบบก่อนว่ามีค้างหรือไม่ หากมีค้างขอให้ทำการยกเลิกให้หมดก่อน เพื่อเงินงบประมาณจะได้กลับคืนมา
 
                กรณีมีการตั้งเบิก และได้จ่ายเงินแล้ว โดยทำจัดทำขจ.ล้างรายการแต่ได้จัดทำ ขจ. ซ้ำ จะทำให้งบประมาณขาดหายไป  ถ้าไม่ยกเลิก จะไม่ได้เงินกลับคืนมา
 
                ในกรณีของสำนักงานคลัง  ตั้งเบิกงบประมาณโดยระบุแหล่งของเงินผิดประเภท ทำให้รายงานการจ่ายเงินไม่ถูกต้อง  ให้กองคลังส่วนราชการต้นสังกัดเป็นผู้กลับรายการ จะทำให้เงินงบประมาณกลับคืนมา

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานคลังจังหวัดชุมพรความเห็น (0)