...นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2548..ที่ผ่านมา..ชุมชน CQI ของเราเริ่มดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน โดยมี "คุณอำนวย..ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ์" เป็นผู้กระตุ้น และสร้างบรรยากาศของชุมชนให้ มีการแลกเปลี่ยนความรู้การทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพด้วย CQI กันอย่างลื่นไหล ได้ขุมทรัพย์ความรู้ [KA] ซึ่งสมาชิกได้นำกลับไปพัฒนางานของตน ส่งผลลัพธ์ที่ดีในการให้บริการผู้ป่วย...