Athena
เจนณิพัฒน์ ยะอนันต์

การแก้ไขปัญหาการสื่อสารภายในกลุ่ม โดยใช้ไอที


เคสไอทีและการสื่อสาร

ชื่อ เจน-เจนณิพัฒน์  ยะอนันต์                                                            รหัสนักศึกษา 7540203226

กำหนดส่ง 3 มกราคม  คะแนนเต็ม 20 คะแนน

โจทย์:

  1. ให้นักศึกษาทุกคนในห้อง เลือกระบบไอที 1 ระบบเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารในการแก้ปัญหาเรื่องเกณฑ์และวิธีการให้คะแนนการ Present เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554

ข้อคิดเห็น

1.1.    คำตอบคือ  ใช้ E-mail เพียงช่องทางเดียว เนื่องจากทุกคนมีอีเมล์ของนักศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยสร้างไว้ให้อยู่แล้ว แต่ปัจจุบันเราไม่เคยใช้อีเมล์ดังกล่าวให้เกิดประโยชน์แต่ประการใดเลย ทั้งๆ ที่ทุกคนมีเมล์ดังกล่าว การแจ้งเมล์ผ่านเมล์ส่วนตัว บางครั้งอาจดูไม่เหมาะสมมากนักและบางคนอาจถือเป็นสิทธิ์ส่วนตัวที่จะไม่ต้องการให้ยุ่งเกี่ยวกับเมล์ส่วนตัวนั้นๆ ที่สำคัญเมล์มหาวิทยาลัยเมื่อทุกคนต้องมาเรียน ก่อนเข้าห้องเรียนหรือแบรคทุกคนจะมีเวลาในการตรวจสอบหรือเช็คเมล์ได้ โดยระบบ Intranet ที่มหาวิทยาลัยจัดการไว้ให้ หรือระบบ Online สำหรับนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลดีและทุกคนมีความเข้าใจไปในทางเดียวกันและใช้อีเมล์ของมหาวิทยาลัยเพียงช่องทางเดียวในการติดต่อสื่อสารควรมีการกำหนดรายละเอียดดังนี้

1.1.1. มีตัวแทนของกลุ่ม(Team Leader) นำเสนอถึงทางเลือกในการใช้อีเมล์มหาวิทยาลัยในการติดต่อสื่อสาร

1.1.2. ควรมีการกำหนดเป็นข้อตกลงร่วมกันว่าจะมีการเช็คเมล์เป็นประจำทุกวันด้วยตนเอง หรือให้เพื่อนๆ คอยเช็คข่าวและมีการปฏิสัมพันธ์ต่อข่าวสารทุกครั้ง

1.1.3. ข้อกำหนดที่ตกลงร่วมกันต้องถือเป็นข้อกำหนดเด็ดขาดที่ทุกคนยอมรับโดยทั่วกัน

2. อภิปราย เพื่อหาข้อสรุปหรือคำตอบจากคำถามที่มีคนถามดังต่อไปนี้

คำถามของเค

2.1 ควรที่จะให้คะแนนเต็มสำหรับกลุ่มที่มีสมาชิกมาครบ โดยไม่สนใจคะแนนจากกลุ่มอื่นๆ ใช่หรือไม่

ข้อคิดเห็น  เห็นด้วย เพราะเป็นสิทธิ์ที่กลุ่มนั้นๆ พึงจะได้รับ โดยการได้รับคะแนนเต็มนั้นสามารถ Recheck จากการตรวจเช็คคะแนนของทางอาจารย์ผู้สอนด้วยเป็นสำคัญ เพราะถือเป็นที่สุดในการให้คะแนน  เนื่องจากทุกครั้งที่มีการนำเสนออาจารย์จะมีการสอบถามกลับมายังกลุ่มที่นำเสนอถึงจำนวนสมาชิกในกลุ่มด้วยทุกครั้ง และอาจารย์เคยมีข้อกำหนดให้กลุ่มที่นำเสนอนั่งรวมกลุ่มกันเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบอยู่แล้ว ดังนั้นสิ่งที่ปรากฏจึงถือเป็นจริง และถูกต้องสำหรับคะแนนที่ควรจะได้รับ

2.2 ควรที่จะให้คะแนนเต็มสำหรับกลุ่มที่ถามคำถามครบ 2 ข้อ โดยไม่สนใจคะแนนจากกลุ่มอื่นๆ ใช่หรือไม่

ข้อคิดเห็น   เห็นด้วยเนื่องเท่าที่ทราบทุกกลุ่มถามครบ 2 ข้อเท่ากันหมด 

2.3 ตอบข้อสงสัยของเจนดังต่อไปนี้

1. ในเมื่อกลุ่มมาครบแต่ไม่ได้คะแนนเต็ม แล้วแบบนี้จะมีเกณฑ์การให้คะแนนไว้ทำไม ที่กำหนดไว้ว่าสมาชิกต้องครบ

ข้อคิดเห็น เนื่องจากคำถามนี้ผมเป็นคนโพสถาม เลยไม่แน่ใจว่าอาจารย์ยังจำเป็นต้องให้แสดงความคิดเห็นหรือไม่ หากต้องการผมขอแสดงความเห็นว่า เหมือนคำตอบด้านบนที่มีการแสดงความเห็นลักษณะนี้ โดยยึดถือใบตรวจสอบรายชื่อจากอาจารย์เป็นสำคัญ

  1. กลุ่มมีการตั้งคำถามครบ 2 ข้อทำไมส่วนนี้ถึงยังได้ไม่เต็ม

ข้อคิดเห็น  อย่างที่บอกข้างต้น ว่าทุกกลุ่มถามครบควรมีการปรับแก้ไขให้ได้คะแนนเต็มเท่ากัน โดยสามารถตรวจสอบจากใบการให้คะแนนของอาจารย์เป็นสำคัญได้

  1. การถามผมเองก็มั่นใจว่ากลุ่มถามตรงประเด็น แต่อาจเป็นเพราะว่าถ้าไม่เคยทำงานด้านไอที หรือสัมผัสโครงการด้านไอที โดยเฉพาะ บีไอ แล้วคงไม่ทราบว่าทำไมกลุ่มถึงถามคำถามเช่นนั้น (ประเด็นนี้ไม่เรียกร้องเพราะไม่สามารถให้ใครเข้าใจสิ่งที่เรารู้ได้)

ข้อคิดเห็น  สำหรับข้อนี้อย่างที่บอกการพิจารณาว่าตรงประเด็นหรือไม่ อยู่ที่ดุลยพินิจของแต่ละบุคคลที่ไม่เท่ากัน แต่หากมีการกำหนดเงื่อนไขให้ชัดเจนถึงคำว่าตรงประเด็นคืออะไร  ทุกคนจะมีกรอบความคิดในแนวทางเดียวกัน จะทำให้การพิจารณาเพื่อให้คะแนนเป็นมาตรฐานได้ ซึ่งกรอบนำการพิจารณาไม่ใช่เป็นการครอบงำความคิดของแต่ละบุคคล  (ดังจะเห็นได้จากแบบประเมิน เกณฑ์การพิจารณาและตัดสินทั่วไป ที่จะมีคำอธิบายถึงวิธีการประเมินหรือให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ) ถ้าสรุปอาจเป็นเพราะแบบประเมินนั้นไม่สมบูรณ์ขาดคำอธิบายรายละเอียดถึงวิธีการให้คะแนนที่ชัดเจน

  1. สมาชิกมีส่วนร่วมในการนำเสนอและตอบคำถาม ผมเชื่อว่าทุกกลุ่มก็ไม่ได้ให้ทุกคนพูด หรือตอบคำถามเพื่อนๆ คำมีส่วนร่วมในการนำเสนอนิยามคืออะไร ทุกคนช่วยคิดและหาข้อมูล และเตรียมทำนำเสนอแบบนี้ยังไม่ถือว่าเป็นมีส่วนร่วมหรืออย่างไร หรือต้องออกไปยืนทำหน้าทะเล้นหน้าห้องหรือเปล่า ถ้าต้องไปยืนและพูดทุกคน และตอบคำถามทุกคนเชื่อได้เลยว่าทุกกลุ่มต้องไม่มีคำว่าเต็มลและผมจะขอปรับคะแนนในส่วนที่ให้ทุกกลุ่มเต็ม นอกนั้นไม่เรียกร้องใดใด แต่ถ้าขอคำอธิบายและความยุติธรรมที่เป็นกลาง"

ข้อคิดเห็น  ในส่วนนี้ทุกกลุ่มควรได้คะแนนการมีส่วนร่วมของสมาชิกเต็ม เพราะเชื่อว่าการนำเสนอข้อมูลใดใดนั้นทุกกลุ่มต้องมีการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มอยู่แล้ว  ดังนั้นการทำงานในรูปแบบดังกล่าวถือว่าสมาชิกมีส่วนร่วมในการนำเสนอแล้ว

  1. กลุ่ม 3 ขอเพิ่มเตม ที่ทุกกลุ่มได้คะแนนการนำเสนอไม่เต็ม ทั้งๆ ที่ทุกกลุ่มก็ไม่มีใครใช้เวลาเกิน 15 นาทีเลย ชักเริ่มสงสัยละว่ามีใครนั่งจับเวลาว่าใครขาดใครเกินหรือเปล่า เพราะส่วนนี้ผมเองก็ไม่ได้ตัดคะแนนใครเลย งง ว่ามีกลุ่มไหนเหรอที่ใช้เวลาเกิน 15 นาที และเชื่อได้เลยกลุ่ม 3 เองก็ไม่ได้ใช้เวลาเกิน หลักเกณฑ์การให้คะแนนมันคืออะไรกันแน่ ชักเริ่มสงสัยแล้วสิ

ข้อคิดเห็น  ทุกกลุ่มควรได้คะแนนเต็ม เพราะถือเป็นการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพสำหรับครั้งนี้ แต่หากครั้งต่อไปมีการให้คะแนนแบบนี้ ควรมีการกำหนดให้ชัดเจน ถึงคำว่า ‘คะแนนการนำเสนอ” เพื่อเป็นการสร้างวินัยและนิสัยสำหรับความเป็นจริงว่าหากมีการนำเสนองานใดใด ย่อมต้องมีกติกาที่รักษาเวลา เพราะโลกแห่งความจริงเรามักจะหนีไม่พ้นกับคำว่า มีเวลาอย่างจำกัด เพราะนั้นคือกติกาของสังคม

 

ข้อสรุป   

  • การอยู่ร่วมกันเป็นสังคมต้องมีกติกาที่สมบูรณ์ และยอมรับของกลุ่มสังคมนั้นๆ โดยสังคมนั้นเป็นผู้ร่วมกันกำหนดกติกาของสังคม
  • การติดต่อสื่อสารใดใด ต้องชัดเจนและตรงประเด็น ในบางครั้งจำเป็นต้องใช้ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีกับระบบสื่อสารแบบที่ไม่พึ่งพาเทคโนโลยี
  • การกำหนดแบบฟอร์มใดใด เพื่อให้สังคมนั้นๆ ใช้ร่วมกัน ควรมีการจัดทำอย่างละเอียดถึงหลักเกณฑ์ และวิธีการใช้งาน เพื่อให้ผู้ที่เราต้องการให้ใช้แบบฟอร์มที่เรากำหนดนั้นเข้าใจตรงตามที่เราเป็นผู้กำหนด

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้การประยุกต์ความรู้ด้านไอทีเข้ากับสถานการณ์จริง

2. เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสและส่วนร่วมในการเรียนรู้ในชั้นเรียน

3. เพื่อฝึกวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาทีเกิดขึ้นด้วยเหตุผล

4. เพื่อเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์

5. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การมีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น

6. เพื่อฝึกทักษะและความสามารถในการใช้ระบบไอทีเพื่อการสื่อสาร

 

หมายเลขบันทึก: 473230เขียนเมื่อ 1 มกราคม 2012 23:48 น. ()แก้ไขเมื่อ 14 มิถุนายน 2012 14:54 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (1)

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๕ ค่ะ Ico64 ขอส่งความสุขด้วยคำกล่าวว่า สุขสันต์ วันปีใหม่ และทุกวันคืนตลอดไปนะคะ...

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี