บทบาทและความสำคัญในการศึกษากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

last life
ความสำคัญในการศึกษากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
บทบาทและความสำคัญในการศึกษาวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล การศึกษาวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลนั้น เป็นการศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดสรรเอกชนในทางระหว่างประเทศ อันเป็นพื้นฐานที่มีความสำคัญในการศึกษาถึงสถานภาพของเอกชนในทางระหว่างประเทศต่อไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ รวมทั้งในเรื่องของความสามารถของเอกชนในทางระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นความสามารถของเอกชนไทยหรือเอกชนต่างด้าวที่เข้ามามีบทบาทประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นแนวคิดที่มีความสำคัญและควรที่จะทำการศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะว่าการศึกษาวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลนั้นมีความสัมพันธ์กับสภาวะตูการณ์ในปัจจุบันเป็นอย่างมาก เพราะว่าในปัจจุบันนั้นมีการหมุนเวียนของคนจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งเป็นอย่างมาก อันนำมาซึ่งการแลกเปลี่ยนกัน ทั้งในด้านความคิด ด้านวัฒนธรรมและรวมทั้งการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันด้วย ซึ่งจากสาเหตุดังกล่าวนั้นเอง จึงนำมาสู่เรื่องของความเกี่ยวพันกันในทางระหว่างประเทศอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ อันจะทำให้เกิดเป็นกรณีที่บุคคลคนหนึ่งอาจมีความหลากหลายกันในระหว่างประเทศก็เป็นได้ ทำให้ความสัมพันธ์กันของชนชาติต่างๆ นั้นมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และด้วยเหตุดังกล่าวนี้เอง จึงมีความจำเป็นเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการจัดสรรความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดสรรบุคคลในทางระหว่างประเทศนั่นเอง แต่การที่จะจัดสรรเรื่องดังกล่าวให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้นั้นก็เป็นการยุ่งยากเป็นอันมาก ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคในด้านความแตกต่างกันในทางชาติพันธุ์ ด้านภาษา หรือว่าในเรื่องของการนับถือศาสนาที่แตกต่างกัน และยังรวมถึงเรื่องของระบบการเมืองการปกครองและระบบกฎหมายที่แตกต่างกันด้วย ซึ่งจากความแตกต่างกันในเรื่องทั้งหลายที่กล่าวมา ล้วนแต่นำมาซึ่งความขัดแย้งกันในทางระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับกฎหมายของรัฐเจ้าของดินแดนที่แตกต่างกัน กฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินอันเกี่ยวข้องกับนิติสัมพันธ์ที่ทรัพย์นั้นตั้งอยู่ จึงอาจก่อให้เกิดเป็นกรณีที่บุคคลคนหนึ่งอาจตกอยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐที่มากกว่าหนึ่งรัฐ ซึ่งนำมาสู่เรื่องของความสัมพันธ์กันในทางระหว่างประเทศนั่นเอง จากสาเหตุทั้งหลายที่กล่าวมา จึงสามารถที่จะกล่าวได้ว่าการศึกษาเรื่องของกฏหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลนั้น เป็นกรณีที่มีความจำเป็นเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะทราบได้ว่ากฎหมายของแต่ละรัฐนั้นมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในทางระหว่างประเทศ เมื่อพิจารณาในแง่ของประเทศไทย จะเห็นได้ว่าประเทศไทยนั้น มีความสัมพันธ์กับนานาประเทศมาเป็นเวลานานแล้ว ดังเช่นในรัชสมัยของรัชการที่ 4 (ในช่วงที่มีการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตก) การศึกษาในเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลนั้น ต้องศึกษาในประเด็นที่เป็นเรื่องของกฎหมายเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกฎหมายที่เป็นของรัฐเจ้าของดินแดน กฎหมยของรัฐเจ้าของสัญชาติของบุคคลนั้นๆ หรือกฎหมายของรัฐเจ้าของภูมิลำเนาของบุคคลนั้นๆ ดังนั้นจึงมีความเป็นเป็นได้ที่บุคคลอาจตกอยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐมากกว่ารัฐหนึ่ง ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการอยู่ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ หรือในรูปของอนุสัญญาระหว่างประเทศ จึงเห็นว่ากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลนั้น เป็นกฎหมายที่มีความสำคัญและสมควรที่จะศึกษาเป็นอย่างมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รวบรวมงานเขียนและบทความวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลของพชร

คำสำคัญ (Tags)#วิชาปัญหากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

หมายเลขบันทึก: 47269, เขียน: 30 Aug 2006 @ 20:05 (), แก้ไข: 17 Jun 2012 @ 13:26 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ช่วยตอบชัดๆ อีกทีว่า วิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลมีความสำคัญกับคุณและประเทศไทยอย่างไร ?