องค์ความรู้ด้านเครือข่าย

องค์ความรู้ ด้านเครือข่าย
แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ
1.1 องค์ความรู้ เรื่อง กระบวนการ การดำเนินงาน ของเครือข่าย
1.2 องค์ความรู้ เรื่อง เป้าประสงค์ การดำเนินงาน ของเครือข่าย
1.1 องค์ความรู้ ด้านกระบวนการดำเนินงาน ป็นเนื้อหา องค์ประกอบ วิธีการ ขั้นตอน ระบบการทำงาน ของเครือข่าย ซึ่งมีลักษณะเนื้อหาประเด็นเกี่ยวกับ 1.1.1 ความหมาย ของเครือข่าย เครือข่าย (Networ k) คือ การเชื่อมโยงกลุ่มของคนหรือกลุ่มองค์กรที่สมัครใจแลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกัน หรือว่าทำกิจกรรมร่วมกันโดยมีการจัดระเบียบโครงสร้างของคนของมวลชนอีกด้วย ความเป็นอิสระเท่าเทียมกันภายใต้พื้นฐานของความเคารพสิทธิ เชื่อถือ เอื้ออาทร ชึ่งกันและกัน เครือข่าย (Networ k) คือ การเชื่อมระบบความประสานสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการตามวัตถุประสงค์ เครือข่าย (Networ k) คือ การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ เครือข่าย (Networ k) คือ กลุ่มของคนหรือองค์กรที่สมัครใจแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน หรือทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีการจัดรูปหรือระเบียบโครงสร้างที่คนหรือองค์กรสมาชิกยังคงมีอิสระ
สรุป เครือข่าย (Networ k) คือ ความสัมพันธ์ของสมาชิกในเครือข่าย ต้องเป็นไปโดยสมัครใจ กิจกรรมที่ทำในเครือข่ายต้องมีลักษณะเท่าเทียมกัน มีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน และการเป็นสมาชิกเครือข่ายไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระหรือความเป็นตัวของตัวเองของคนหรือองค์กรนั้นๆ เป็นการร่วมมือระหว่างปัจเจก/กลุ่ม/องค์การประเภทเดียวกัน เช่น ข้าราชการกับข้าราชการด้วยกัน สถานศึกษากับสถานศึกษาด้วยกัน หรืออาจเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างกลุ่ม/องค์การต่างประเภท เช่น หน่วยงานราชการกับหน่วยงานเอกชน สถานศึกษากับหน่วยธุรกิจ หรือสถานศึกษากับผู้ปกครอง เป็นต้น เครือข่ายจึงมีหลายระดับ ตั้งแต่การเชื่อมโยงระหว่างปัจเจกต่อปัจเจก การเชื่อมโยงระหว่างปัจเจกกับกลุ่ม การเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มต่อกลุ่ม หรือแม้กระทั่งการเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายต่อเครือข่าย กลายเป็นเครือข่ายย่อยภายใต้เครือข่ายใหญ่ ดังภาพประกอบ
1.1.2 รูปแบบ ของเครือข่าย มี 2 ลักษณะ
1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ ได้แก่ - ความเป็นเครือญาติและมีภูมิลำเนาถิ่นกำเนิดเดียวกัน - มีความเชื่อศรัทธาเหมือนกัน
- มีปัญหาร่วมกัน - มีความสนใจร่วมกันในงานหรือกิจกรรมด้วยกัน สรุป เป็นเครือข่ายที่เกิดจากความเชื่อศรัทธา ด้วยความสมัครใจ โดยมีเป้าหมาย เพื่อแก้ไขปัญหา และมีกิจกรรมร่วมกัน ไม่มีการดำเนินการจัดตั้งตามรูปแบบทางการ
2. เครือข่ายโดยการจัดตั้ง ได้แก่ - เครือข่ายที่มีผู้คอยกระตุ้นคอยปลุกให้เกิดความคิด การกำหนดปัญหาร่วมกันของชุมชน - มีการจัดตั้งองค์กร ขึ้น เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา - มีรูปแบบเป็นทางการในระบบราชการหรือในรูปแบบขององค์กรต่างๆ
สรุป เป็นเครือข่ายที่ต้องมีการดำเนินการจัดตั้ง มีกระบวนการทำให้เกิดความคิด มีผู้จัดการเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร มีรูปแบบขั้นตอนในการดำเนินงานตามกรอบที่กำหนด ปรัชญาการสร้างเครือข่าย การสร้างเครือข่ายต้องคำนึงเสมอว่า เครือข่าย เป็น กระบวนการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ การนำเครือข่าต้องมี การเรียนรู้ (Learn) การลงทุน( Invest ) การฟูมฟักบำรุง ( Nurture) และการรักษาสัมพันธภาพ(Give) ซึ่งรวมกันเป็นคำว่า LINK หมายถึงการเชื่อมโยง การสร้างเครือข่าย การสร้างเครือข่าย หมายถึง การทำให้มีการติดต่อ และการสนับสนุนมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และการร่วมมือกันด้วยความสมัครใจ มีความสัมพันธ์ฉันเพื่อน เครือข่ายไม่ใช่การส่งจดหมายข่าวไปให้สมาชิกตามรายชื่อเท่านั้น แต่ต้องมีการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกันด้วย ความจำเป็นที่ต้องมีเครือข่าย ปัจจุปันในความเป็นจริง หน่วยงานการพัฒนาสังคมไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานพัฒนา เอกชน หน่วยงานพัฒนาภาครัฐ ต่างก็ดำเนินการเพื่อให้หน่วยงานของตนอยู่รอด กับการแก้ไขปัญหาวันต่อวัน มีการทำงานซ้ำซ้อนกันในพื้นที่เดียวกัน มีการไหลเวียนข้อมูลข่าวสารภายในหน่วยงานของตน ข้อมูลข่าวสารมีข้อจำกัด มีการทำงานตามกรอบที่เคยทำ เป็นไปตามนโยบาย ขององค์กร เมื่อเป็นเช่นนี้ในยามที่ต้องการเครื่องมือในการพัฒนา ซึ่งอาจเป็นปัจจัยนำเข้า เทคโนโลยี การฝึกอบรม แนวคิดในการวิจัย กิจกรรมการพัฒนา บุคคลหรือองค์กรก็ต้องใช้สิ่งต่างๆที่พอจะหาได้ใกล้มือและอาจมีการออกแบบใหม่หรือสร้างขึ้นใหม่ ถ้าจำเป็น ซึ่งต้องใช้เวลา วิสัยทัศน์ ประสบการณ์ เครือข่ายสามารถช่วยแก้ปัญหาข้างต้นได้ด้วยการเปิดโอกาสให้บุคคลและองค์กรทีได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารรวมทั้งบทเรียนและประสบการณ์กับบุคคลหรือองค์กรที่อยู่นอกหน่วยงานของตน และให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน

  1.1.3 แนวทางการส่งเสริมศักยภาพ การดำเนินงานเครือข่าย การดำเนินการส่งเสริมศักยภาพ เครือข่าย เป็นการให้องค์กรเครือข่าย สามารถดำเนินกิจกรรมที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวง สำนักฯ ตามกลุ่มเป้าหมาย ด้านเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ ให้ได้รับการคุ้มครอง การพัฒนา การเข้าถึงสิทธิ การได้รับสิทธิ โดย 1. การจัดการให้ความรู้เรื่องการคุ้มครองและการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย 2. การจัดระบบความคิดเชิงยุทธศาสตร์ ในการดำเนินกิจกรรม 3. การส่งเสริมให้เกิดการทำแผนการพัฒนาคนและสังคมแบบมีส่วนร่วม 4. การส่งเสริมให้เกิดแผนที่สอดคล้องและสนับสนุนซึ่งกันและกันตามลำดับตั้งแต่ ระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น ระดับองค์กร 5. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำกิจกรรมการพัฒนาคนและสังคม อย่างต่อเนื่อง 6. ส่งเสริมให้เกิดการทำงานโดยการเชื่อมโยงมีศูนย์ประสานงานเครือข่าย
1.2 องค์ความรู้ด้านเป้าประสงค์ เป็นเนื้อหาในประเด็น เกี่ยวกับ ข้อมูล สาระ ที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชน กลุ่มเป้าหมาย เป็นการส่งเสริมสวัสดิภาพ และพิทักษ์ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ ตามแนวทางข้อกำหนด ของมาตรการ พ ... และ มาตรฐาน การส่งเสริมให้ กลุ่มเป้าหมาย เกิดการพัฒนาตนให้เกิดศักยภาพและ สามารถพัฒนาสังคม ให้มีความมั่นคงของการดำรงชีวิตต่อไป ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ 1. สถานการณ์ ด้านเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ 2. มาตรการ พ... เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย 3. แนวทางการคุ้มครอง การพัฒนา การดูแลช่วยเหลือ กลุ่มเป้าหมาย สถานการณ์ เช่น เด็ก ถกทอดทิ้ง ถูกทารุณกรรม ขาดการศึกษา ขาดโอกาส และการเข้าถึงสิทธิ เยาวชน ขาดการยอมรับทางสังคม มั่วสุมอบายมุก ผู้ด้อยโอกาส ขาดสิทธิขั้นพื้นฐาน สังคมไม่ยอมรับ ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ คนพิการ ขาด การส่งเสริมด้านศักยภาพ การดูแล โอกาสแสดงความสามารถ ผู้สูงอายุ ไม่มีอาชีพ ไม่คนเลี้ยงดู ไม่มีรายได้ ไม่ได้แสดงความสามารถ มาตรการ หรือ พ ... เช่น ... เด็ก และเยาวชน ... ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ... ผู้สูงอายุ มาตรการ การส่งเสริม การดูแล การคุ้มครอง


           ----------------------------------------------------------------  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Ice IMA blog

คำสำคัญ (Tags)#it#ima#rsu

หมายเลขบันทึก: 47266, เขียน: 30 Aug 2006 @ 19:06 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
เอาสั้นๆดิขี้เกียจอ่าน