กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล เป็นหนึงในกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งสามารถที่จะแยกออกได้เป็นสองกลุ่มได้แก่ กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง และกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล โดยกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลนั้นจะใช้บังคับแก่ นิติสัมพันธ์ของเอกชนที่มีลักษณะระหว่างประเทศ โดยในกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลนั้นจะสามารถที่จะจำแนกออกเป็นได้ดังนี้ ได้แก่ กฎหมายสัญชาติ กฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย หลักเกณฑ์การย้อนส่ง เขตอำนาศาลและการบังคับคดี

ในปัจจุบันนี้การสื่อสารและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้นกว่าในอดีต ทำให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ อาจเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้โดยที่เราไม่รู้ตัว เช่น การซื้อขายผ่านทางอินเตอร์เนต ซึงในปัจจุบันเป็นที่นิยมกันมาก โดยทั่วไปแล้วเราก็มักจะเกิดขึ้นระหว่างประเทศหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่ง ดังนี้ความสัมพันธ์ลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ของเอกชนที่มีลักษณะระหว่างประเทศ โดยถ้าเรารู้ว่าเมื่อเกิดปัญหาขึ้นเราจะนำหลักเกณฑ์ใดมาปรับใช้แก่กรณี และอีกส่วนที่เราเห็นอยู่ได้แก่การเคลื่อนย้ายของบุคคลไปมาระหว่างประเทศ ซึ่งในส่วนนี้มีความสำคัญมาก เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐโดยตรง การที่เราได้เรียนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลนั้นจะทำให้เราได้ทราบถึงวิธีการจัดการกับเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นคดีต่างๆ และในเรื่องการจัดการบุคคลต่างด้าวต่างๆ

โดยส่วนตัวข้าพเจ้า  คิดว่าความสำคัญของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลนั้นจะอยู่ที่กฎหมายว่าด้วยเรื่องสัญชาติ และกฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย ในส่วนกฎหมายว่าด้วยเรื่องสัญชาติ ซึ่งจะเป็นเรื่องที่ว่าด้วยการจัดสรรบุคคลต่างด้าว ที่ทำการกำหนดสิทธิหน้าที่ของคนต่างด้าวที่พึงมีในประเทศไทย โดยในส่วนนี้ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของข้าพเจ้า เนื่องจากการที่ข้าพเจ้ามีคนที่ทำงานบ้านเป็นคนพม่า ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ชิดมาก ได้รู้ว่าการที่จำให้บุคคลเหล่านี้อาศัยอยู่ในบ้านทำงานให้เรานั้นต้องมีการของอนุญาตนำบุคคลเหล่านี้ไปขึ้นทะเบียน ส่วนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลอีกเรื่องที่ข้าพเจ้าคิดว่ามีความสำคัญนั้นได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าเรื่องกฎหมายสัญชาติ เพราะ กฎหมายขัดกันว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายเป็นกฎหมายที่ทำให้รู้ว่าจะใช้กฎหมายของประเทศใดเข้าไปบังคับกับคดีที่เกิดขึ้น ที่เป็นนิติสัมพันธ์ของเอกชนที่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ดังนั้นกฎหมายขัดกันจึงเปรียบเสมือนกุญแจสำคัญสำหรับคดีที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศของเอกชน ที่จะใช้ในการบอกว่าจะใช้กฎหมายของประเทศใดๆ บังคับแก่คดีที่เกิดขึ้น ซึ่งถ้าไม่มีกฎหมายขัดกันมาเป็นตัวบ่งชี้แล้วนั้น คดีเหล่านี้ก็จะเกิดปัญหาขึ้นมากมายว่าจะเลือกใช้กฎหมายของประเทศใดในการตัดสินคดีที่เกิดขึ้น ดังนั้นในการเรียนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลข้าพเจ้าจึงเห็นว่ามีความสำคัญยิ่งเนื่องจากถือว่าเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นมากในปัจจุบันที่นิติสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นใกล้ตัวบุคคลทุกๆคน

สิ่งที่คาดหวังจากวิชานี้ การได้ศึกษากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลอย่างลึกซึ้งขึ้น และสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง