แบบทดสอบความรู้พื้นฐานผู้เรียนภาษาไทย

บุญช่วย
ทดสอบ,ก่อนเรียน,ภาษาไทย,พื้นฐาน

  

 

แบบทดสอบความรู้พื้นฐานของผู้เรียนภาษาไทย ชุดที่ ๑

แบบทดสอบนี้ใช้สำหรับผู้เรียนวิชาภาษาไทยทั้งพื้นฐานและเสริมทักษะ ระดับ ม.ต้น เพื่อทดสอบพื้นฐานทางภาษาไทยของผู้เรียน ไม่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่อย่างใด

 

ข้อ ๑ ผู้ตอบแบบทดสอบเรียนอยู่ระดับใด

ก.     ม. ๑                                                                                               ข.ม. ๒

ค. ม. ๓                                                                                                ง.อื่น ๆ ...........................(ระบุ)

ข้อ ๒ ผู้ตอบแบบทดสอบเรียนภาษาไทยมานานเท่าไหร่

ก.      ๑๐ ปี                                                                                             ข. ๑๒ ปี

ค.  ๑๔ ปี                                                                                             ง.มากกว่า ๑๕ ปี

ข้อ ๓ วิชาที่ชอบมากที่สุดคือ ?

                                ก.ภาษาไทย                                                                                          ข.คณิตศาสตร์

                                ค.วิทยาศาสตร์                                                                                      ง. อื่น ๆ................................(ระบุ)

ข้อ ๔ ถ้าให้จัดอันดับวิชาที่เรียน ภาษาไทยควรจะอยู่ในอันดับใด

                                ก.อันดับ ๑                                                                                            ข.อันดับ ๒

                                ค.อันดับ ๓                                                                                           ง.อื่น ๆ ....................(ระบุ)

ข้อ ๕ ภาษาไทยมีพยัญชนะทั้งหมดกี่ตัว

ข.     ๓๓                                                                                                 ข. ๓๕

ค.     ๔๔                                                                                                 ง. ๔๕

ข้อ ๖      ภาษาไทยแบ่งตามฐานกรณ์ออกเป็นกี่วรรค

ก.     ๒ วรรค                                                                                         ข. ๓ วรรค

ค. ๔ วรรค                                                                                            ง. ๕ วรรค

ข้อ ๗ แบ่งตามหมู่ได้กี่หมู่

ก.     ๒ หมู่                                                                                            ข. ๓ หมู่

ค. ๔ หมู่                                                                                       ง. ๕ หมู่

ข้อ ๘ การแบ่งหมู่ของอักษรไทยเพื่อประโยชน์ใดมากที่สุด

ก.     การสะกดคำ                                                                                 ข. การอ่านออกเสียง

ค. การผันอักษร                                                                                   ง.การกำหนดที่มาของคำ

ข้อ ๙ อักษรหมู่ใดที่ผันได้ครบทั้ง ๕ เสียง

ก.     อักษรกลาง                                                                                    ข.อักษรสูง

 ค. อักษรต่ำ                                                                                          ง.อักษรเกิน

ข้อ ๑๐. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับวรรณยุกต์

ก.     มี ๕ รูป ๕ เสียง                                                                          ข. มี ๔ รูป ๕ เสียง

 ค. มี ๓ รูป ๔ เสียง                                                                           ง. มี ๔ รูป ๔ เสียง

 

-                   ๒ -

 

ข้อ ๑๑ ข้อใดเกี่ยวกับวรรณยุกต์มากที่สุด

ก.     เสียงแท้                                                                                         ข. เสียงแปร

 ค. เสียงดนตรี                                                                                     ง.เสียงเพี้ยน

ข้อ ๑๒ ภาษาไทยเป็นภาษาประเภทใด

ก.     ภาษามีระเบียบแบบแผน                                                           ข. ภาษามีวิภัตติปัจจัย

 ค.ภาษาไม่มีแบบแผน                                                                       ง.ภาษาคำโดด

ข้อ ๑๓ ข้อใดเป็นลักษณะของอักษรคู่

                   ก.เสียงเดียวกันในวรรคเดียวกัน                                                       ข.เสียงเดียวกันในหมวดเดียวกัน

                                ค.เสียงเดียวกันกลางกับสูง                                                                ง.เสียงเดียวกันสูงกับต่ำ

ข้อ ๑๔  อักษรคู่มีประโยชน์ในด้านใดมากที่สุด

                                ก.ใช้ในคำประพันธ์                                                                                     ข.ใช้ในการผันอักษร

                                ค.ใช้เทียบเทียบเคียง                                                                           ง.ใช้เพื่อความสวยงามของภาษา

ข้อ ๑๕ อักษรนำคือข้อใด

ก.     อักษรกลางนำอักษรสูง                                                              ข.อักษรสูงนำอักษรกลาง

ค.อักษรกลางนำอักษรต่ำ                                                                   ง.อักษรสูงนำอักษรต่ำ

ข้อ ๑๖ ข้อใดกล่าวถึงภาษาบาลีและสันสกฤตไม่ถูกต้อง

ก.     ภาษาบาลีมี 33 ตัวอักษร                                                            ข.ภาษาสันสกฤตมี ๓๕ ตัวอักษร

ค. บาลีสันสกฤตไม่มีรูปสระ อะ                                                     ง.บาลีสันสกฤตไม่มีอักษรควบกล้ำ

ข้อ ๑๗ มาตราตัวสะกด ข้อใดกล่าวถูกต้อง

                                ก.สะกดตรงแม่                                                                                    ข.สะกดตรงตัว

                                ค.สะกดตามเสียง                                                                                ง.มี ๘ มาตรา

ข้อ ๑๘  ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง

ก.     ภาษาไทยแท้สะกดตรงมาตรา                                                  ข.แม่กก แม่กด มาจากบาลีสันสกฤต

 ค. แม่กน แม่กง มาจากเขมร                                                           ง.สะกดอย่างไรก็ได้ขอให้อ่านออก

ข้อ ๑๙ ข้อใดกล่าวถึงสระได้ถูกต้อง

                                ก.มี ๒๐ รูป ๓๐ เสียง                                                                        ข.มี ๒๒ รูป ๓๓ เสียง

                                ค.มี ๒๑ รูป ๓๐ เสียง                                                                        ง.มี ๒๑ รูป ๓๒ เสียง

ข้อ ๒๐ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสระ

ก.     มีทั้งสระเสียงสั้นและสระเสียงยาว                                         ข.มีทั้งสระเดี่ยวและสระคู่

 ค. มีทั้งสระเดี่ยวและสระผสม                                                        ง.ถูกทุกข้อ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แบบฝึกหัด

คำสำคัญ (Tags)#ทดสอบ#ภาษาไทย#นักเรียน#ผู้สอน#ฝึกหัด#พื้นฐาน

หมายเลขบันทึก: 470946, เขียน: 11 Dec 2011 @ 06:03 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 15:11 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ข้อ 1 ตอบ

ข้อ 2 ตอบ

ข้อ 3 ตอบ

แพร ร.ร นิคมสาม จ.ระยอง
IP: xxx.27.75.4
เขียนเมื่อ 

ข้อสอบทำให้หนูมีความรู้มากข้น