ถ้าต้องการหั่นลูกพลับแห้งให้เป็นชิ้นเล็กๆอย่างรวดเร็ว ให้นำลูกพลับมาไสกับกระดานที่มีมีดคมอยู่คล้ายกบไสไม้ จะได้ชิ้นมะพลับบางเท่าๆกัน