การบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม  โดยโรงเรียนนิคม ๔ (กรมประชาสงเคราะห์)