งานวิจัยนี้ มุ่งศึกษาการเผยแพร่สปอร์ตความรู้เรื่องโรคเอดส์ทางโรงภาพยนตร์ พร้อมกับศึกษาทัศนคติ ความรู้เกี่ยวกับเอดส์ของเจ้าของโรงภาพยนตร์และผู้ที่เข้าชมภาพยนตร์
ผลการวิจัย พบว่า
แต่ละโรงภาพยนตร์ได้รับสปอร์ตโรคเอดส์เพียง 1 เรื่อง เท่านั้น
เจ้าของโรงภาพยนตร์ เห็นว่าราชการน่าจะมาติดต่อประสานงานในการฉายสปอร์ตให้มากขึ้น เพื่อจะได้ทราบว่า ควรนำเสนอด้วยความถี่ใด
เจ้าของโรงภาพยนตร์เห็นว่า สปอร์ตสั้นเกินไป ไม่ชัด จับใจความไม่ได้
- ผู้ที่มาชมภาพยนตร์มากกว่าครึ่งไม่เคยเห็นสปอร์ตเอดส์เลย

 

ผู้วิจัย  - วรรณี ศรีโพธิทอง (2539)