งานวิจัยนี้ ได้ศึกษาการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับโรคเอดส์ของผู้ใช้แรงงานได้แก่ กลุ่มประมง, กลุ่มก่อสร้าง, และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

 

ผลการวิจัยพบว่า
กลุ่มผู้ใช้แรงงานส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารเรื่องโรคเอดส์จาก โทรทัศน์, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, นิตยสาร, โปสเตอร์ ตามลำดับ

 

ผู้วิจัย ญาณิดา สิทธิผล (2539)