งานวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเบื้องต้น เพื่อทราบถึง แรงจูงใจที่ได้รับจากสื่อ และการเปิดรับสื่อของกลุ่มวัยรุ่นที่ทำงานในโรงงาน
ผลการวิจัย พบว่า
การเปิดรับสื่อของคนทำงานต่างกันจาก ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันเอดส์
สื่อที่ดีที่สุดในการสื่อเรื่องการป้องกันเอดส์ คือ VDO และการ์ตูน เพราะมีความน่าสนใจ

 

ผู้วิจัย – Sakondhavat  c; Sittitrai W; Soontharapa S; Werawatanakul Y; Pinitsoontom (2541)