ยางพารา  RRIM1200

  • ปัจจุบันยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจหลักพืชหนึ่งของประเทศไทย 
  • ก่อนนี้ถ้าพูดถึงพืชเศรษฐกิจหลักข้าว  อ้อย  มัน  ถั่ว
  • อนาคตต้องจับตามองปาล์มน้ำมันและไม้ผลบางชนิด

พันธุ์ยางพารา

การเลือกพันธุ์ยางจัดว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมากต่อการปลูกสร้างสวนยางโดยเฉพาะท้องที่ไม่เคยปลูกสร้างสวนยางมาก่อน ยางเป็นพืชยืนต้นที่ให้ผลผลิตเป็นเวลานานประมาณ 25-30 ปี จำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนที่จะดำเนินการปลูกยาง

  •       พันธุ์ที่ทางราชการ(สถาบันยางฯ)         ให้คำแนะนำยางพาราชั้น 1 สถาบันวิจัยยาง251 สงขลา36  BPM24 PB255 PB260  PR255 RRIC110  และ RRIM600  แนะนำให้ปลูกโดยไม่จำกัดเนื้อที่ปลูก พันธุ์ยางในชั้นนี้ ได้ผ่านการทดลองและศึกษาลักษณะต่างๆ อย่างละเอียด
    พันธุ์ยางพาราชั้น 2  สถาบันวิจัยยาง226   สถาบันวิจัยยาง250 BPM1  PB235  RRIC100   และ RRIC101  แนะนำให้ปลูกโดยจำักัดเนื้อที่ปลูกๆ ได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของเนื้อที่ปลูกยางที่ถือครอง แต่ละพันธุ์ควรปลูกไม่น้อยกว่า 7 ไร่ พันธุ์ยางชั้นนี้อยู่ในระหว่างการศึกษาลักษณะบางประการเพิ่มเติม
    พันธุ์ยางพาราชั้น 3   สถาบันวิจัยยาง163   สถาบันวิจัยยาง209 สถาบันวิจัยยาง214   สถาบันวิจัยยาง218   สถาบันวิจัยยาง225 Haiken-2 PR302  PR305 และ   RRIC121(ไม่แนะนำให้ปลูก) แนะนำให้ปลูกโดยจำกัดเนื้อที่ปลูกๆ ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของเนื้อที่ปลูกยางที่ถือครอง แต่ละพันธุ์ควรปลูกไม่น้อยกว่า 7 ไร่ พันธุ์ยางชั้นนี้ส่วนใหญ่อยู่ในระหว่างการทดลองและต้องศึกษาลักษณะต่างๆ เพิ่มเติม
  • พันธุ์ที่เกษตรกรนิยมปลูก  ให้คำแนะนำโดยการบอกต่อ บอกต่อและบอกต่อเป็นอย่างชั้น1ตลอดการลของเจ้าของสวนยางทางภาคใต้คือพันุ์ RRIM 1200

                 -ที่มา การขยายพันธุ์ยางพารานิยมการติดตาจากต้นตอ(stock)พื้นเมือง หรือPB 5/51 , GT 1 , PB 620 เพราะมีรากแก้วและต้นที่แข็งแร

                  - กำเนิด RRIM 1200  แปลงกล้ายางหรือเกษตรกรที่ปลูกยางพาราดดยการติดตาในแปลงหาต้นตอที่เป็นพันธุ์พื้นเมือง หรือPB 5/51 , GT 1 , PB 620 ไม่ได้จำต้องเก็บเมล็ด RRIM 600  ต้นตอ(stock)แล้วติดตาด้วย RRIM 600  ต้นตอ  600  ตา 600 กลายเป็นRRIM 1200 

                ผลที่เกิดขึ้นขณะนี้ในบางพื้นที่มีการระบาดของโรคเกี่ยวกับระบบรากยางพาราขั้นรุนแรง(ท้องที่อำเภอละแม จังหวัดชุมพร)จะเกี่ยวกับเพราะเษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกพันธุ์ RRIM 1200  หรือไม่ยังไม่มีการศึกษา ฝากผู้รู้ในแวดวงเกษตรกรและยางพาราหากมีข้อมูลกรุณาให้คำแนะด้วยจะเป็นพระคุณยิ่ง ถ้าพันธุ์RRIM 1200  มีปัญหาจริงฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีอำนาจในการอนุญาตจดทะเบียนเพาะพันธุ์ยางด้วย