ว่าที่ พ.ต.พีรเดช  รัตนวิชัย  ได้รับการคัดเลือกให้เป็น  ประธานรุ่นนิสิตระดับปริญญาเอก   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา