วันที่ 12 กันยายน 2554 ได้เข้าอบรมโครงการ การจัดกระบวนการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ชุมชนร่วมจิต ปลูกแนวคิดและวิถีชีวิตความพอเพียง” ณ.ศูนย์เรียนรู้ กลุ่มร่วมทุน วิสาหกิจชุมชนตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท นำโดยท่าน ผอ.พานิช ศรีงาม บุคลากร กศน. และชาวบ้านตำบลสวนพริก ซึ่งได้คัดเลือกจากตัวแทนชาวบ้านเป็นแกนนำเข้ารับการอบรม โดยวิทยากร คือ จ่าเอกสมบัติ วิสูตรพันธุ์ ซึ่งได้รับรางวัลมากมาย ได้แก่ ผู้นำการดำรงชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ปี 2550 และเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2551 โดยในการอบรมในวันนี้ได้รับความรู้ในเรื่อง

  • หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  • การสำรวจตนเอง / การสำรวจต้นทุนชีวิต

  • แผนชุมชน / การรวมกลุ่ม

  • ความรู้เรื่องดิน พืช และธาตุอาหาร

  • การกลั่นสมุนไพรไล่แมลง

  • การฝึกปฏิบัติเทคนิคการสีข้าวโรงสีเล็ก

  • ฝึกปฏิบัติการดำเนินกิจกรรมการผลิตปุ๋ยชีวภาพปั้นเม็ด

  • ภูมิปัญญาพึ่งพาตนเอง /การผลิตแก๊สชีวภาพจากขยะ / การเปลี่ยนพลังงานถ่านให้เป็นแก๊ส (แก๊สซิฟายเออร์)

  • การผลิตถ่านอัดแท่ง น้ำสมควันไม้ การทำน้ำมันไบโอดีเซล กระบวนการสบู่ดำ

  • กิจกรรมบ้านดินประยุกต์ (อิฐบล็อกประสาน)

 

สำหรับกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ชุมชนร่วมจิต ปลูกแนวคิดและวิถีชีวิตความพอ

เพียง” ผู้เข้ารับการอบรม ชาวบ้านตำบลสวนพริก จะได้นำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่และนำกลับไปปรับใช้ในกาดำเนินชีวิตในชุมชนต่อไป