เกณฑ์ในการ "จับภาพ" KM Inside

         ประกอบด้วยเกณฑ์ ๑๐ ข้อ   แจกแจงเป็น   ๓ กระบวนการ     ๖ ปัจจัย     ๑ ผลลัพท์

3 กระบวนการ  คือ  
          1. เชื่อมต่อกับภาพใหญ่  ( KV + Strategy Mgt.)
          2. เปิดใจเรียนรู้ (KS + Personal Development)
          3. นำสู่การใช้ประโยชน์ (KA + Knowledge Dissemination)

6 ปัจจัย คือ
           4. บทบาทที่สำคัญ (ของคุณเอื้อ)
           5. ทักษะที่จำเป็น (ของคุณอำนวย)
           6. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ของคุณกิจ)
           7. ภาวะผู้นำ (ที่ส่งเสริม การทำ KM)
           8. บรรยากาศ (ที่เอื้อต่อการ ลปรร.)
           9. ขีดความสามารถ (เชิงระบบ/ด้านเทคโนโลยี)

1 ผลลัพท์ คือ
          10.  ผลผลัพธ์ และผลกระทบที่ได้จากการทำ KM

วิจารณ์ พานิช
๒๔ สค. ๔๙