งานวิจัย

งานวิจัยเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะนิสัยในการทำงานของนักเรียน
เรื่อง :
    การศึกษาผลการปฏิบัติงานโดยใช้กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะนิสัยในการทำงานในรายวิชา การประกอบอาหารและการบริการอาหาร ช 0215ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหนองรีประชานิมิตอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ
    A Study of Process Skill in Management for supporting behavior in working in cooking and food service by Mathayomsuksa 2 in Nongreephachanimit School Ampeur Borploy Kanchanaburi Province.
ชื่อผู้เขียน
    นางอรอนงค์ ชัยประเสริฐ , Mrs.Onanong Chaiphasert  
ตำแหน่ง
    ครู คศ. 2
วุฒิการศึกษา
      ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์บัณฑิต
สถานที่ติดต่อ
  โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม  อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรี
ประเภทงานวิจัย
  เป็นงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
สถานที่
  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ผู้ร่วมวิจัย
 
- ปัญหาวิจัย
ผลการปฏิบัติงานโดยการจัดกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะนิสัยในการทำงานก่อนและหลังการจัดกิจกรรมแตกต่างกัน
แนวคิดทฤษฎี
-
วัตถุประสงค์
- วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะนิสัยในการทำงาน
2. เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในรายวิชา การประกอบอาหารและการบริการอาหาร ช 0215 มีคุณลักษณะนิสัยการทำงานที่ดี
3. เพื่อศึกษารูปแบบการเสริมสร้างคุณลักษณะนิสัยในการทำงาน
สมมุติฐานการวิจัย
-
ระเบียบวิธีวิจัย
- วิธีการดำเนินงาน
1. นักเรียนทำแบบประเมินตนเองด้านคุณลักษณะนิสัยโดยทำแบบประเมินตนเองก่อนการทำงาน
2. จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยในการทำงาน โดยมีกิจกรรมหลักคือให้ความรู้ สร้างความตระหนัก ให้คิดวิเคราะห์ปรับพฤติกรรม ให้ปฏิบัติควบคุมตัวเองและจดบันทึกพฤติกรรม
3. นักเรียนทำแบบประเมินตนเองหลังการทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะนิสัย
4. ติดตามผลการปฏิบัติงาน
5. วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและแปลผลข้อมูล
6. สรุปและอภิปรายผล
ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง
 
ตัวแปร
-
นิยามศัพท์
-
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
-
วิธีการรวบรวมข้อมูล
-
การวิเคราะห์ข้อมูล
- ผลการวิเคราะห์และสรุปผล
1. ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ SPSS / PC for Window ( Statistic package for the social science / personal for window ) โดยใช้ t-test แบบ One – Sample Statistics
ผลสรุปจากการวิจัยพบว่าหลังการทดลองนักเรียนมีคุณลักษณะนิสัยในการทำงานเพิ่มขึ้นเป็น 2.22 มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุปผลวิจัย
-
ข้อเสนอแนะ
- วิธีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/สะท้อนผล
ผู้วิจัยได้นำผลการวิจัยไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครู-อาจารย์และได้แนวคิดในด้านการปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะนิสัยในการทำงานเพิ่มขึ้น
การนำผลไปใช้ ผู้วิจัยได้นำผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอนโดยปรับแผนการสอน แบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะนิสัยให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงงานพื้นฐานอาชีพ

คำสำคัญ (Tags)#งานวิจัย#โครงงานพื้นฐานอาชีพ

หมายเลขบันทึก: 46156, เขียน: 24 Aug 2006 @ 12:50 (), แก้ไข: 28 May 2012 @ 13:03 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
  • แวะมาทักทายครับพี่
  • สบายดีนะครับ
แอ๊ปเปิ้ล
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

OH!นะ

นนางสาวอัจฉรา จันหอม
IP: xxx.29.9.16
เขียนเมื่อ 

สวัสดคะอาจารย์

อาจารย์สบายดีหรือเปล่าคะ

ตอนนี้เรียนอยู่ปี 4 แล้วกำลังทำโปรเจ็คคะ

ไม่รู้ว่ายังจำลูกศิษย์คนนี้ได้หรือเปล่า

ในวันครูหนูขอให้อาจารย์มีความสุขและสุขภาพแข็งแรงนะคะ

จาก

นางสาวอัจฉรา จันหอม

ศิษย์ ปี 2547