การบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นการดำเนินการของฝ่ายบริหารที่จะจูงใจให้โอกาสแก่ผู้ปฏิบัติงานในองค์การได้มีประโยชน์ในการเสนอแนะ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมพัฒนางานด้วยความเต็มใจ อุทิศแรงกาย แรงใจ มุ่งมั่นต่องานเสมือนว่าตนเป็นเจ้าขององค์การนั้น

ประโยชน์ของการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
1. ช่วยสร้างความสามัคคีและรวมพลังบุคลากรในองค์การ
2. ทราบถึงความต้องการในการพัฒนาขององค์การ
3. เพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น ลดความเฉื่อยชาในการปฏิบัติงาน
4. ช่วยลดความขัดแย้งและการต่อต้านจากบุคลากรระดับปฏิบัติการ
5. สร้างบรรยากาศในการทำงาน
6. ช่วยเพิ่มผลผลิตในองค์การ
7. สร้างสรรค์หลักประชาธิปไตย
8. ทำให้บุคลากรขององค์การเกิดความรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ

ที่มา : ไทยรัฐ