กรมควบคุมโรค สังเคราะห์รูปแบบบริการให้คำปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอดส์ในกลุ่มเข้าถึงยาก

โรคเอดส์

นางสาวลีซ่า กันทะมาลา นักจิตวิทยาชำนาญการพิเศษ สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  กรมควบคุมโรค   กล่าวในการประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมการเข้าถึงบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มเข้าถึงยาก ( ชื่อโครงการ MPVCT )    เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2554 ณ โรงแรมตะวันนารามาดา  กรุงเทพ ฯ  โดยมีผู้เข้าประชุมจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 แห่งทั่วประเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งกรุงเทพมหานคร  การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปบทเรียนและสังเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมการเข้าถึงบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเข้าถึงยาก  ที่อยู่นอกสิทธิระบบหลักประกันสุขภาพต่างๆ และกลุ่มที่เข้าถึงยาก รวมทั้งพัฒนาความสามารถทางด้านเทคนิคแก่บุคคลากรผู้ให้บริการในสหสาขาวิชาทางการแพทย์และสังคม

               เภสัชกรเชิดเกียรติ แกล้วกสิกิจ  หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก  กรมควบคุมโรค กล่าวต่อว่า  การดำเนินโครงการนี้   เป็นการส่งเสริมการค้นหาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์รายใหม่ ในกลุ่มผู้ป่วยที่อยู่นอกสิทธิระบบประกันสุขภาพต่างๆ ให้ครอบคลุมและทั่วถึง  เช่น กลุ่มประชากรเคลื่อนย้าย ต่างด้าว แรงงานต่างด้าว ทั้งที่มีบัตรและไม่มีบัตรประกันสุขภาพ  พม่า ลาว  และกลุ่มที่มีอุปสรรคในการเข้าถึงบริการด้วยสาเหตุต่าง ๆ จากถิ่นที่อยู่ การประกอบอาชีพ เช่น กลุ่มชาติพันธุ์  ( แม้ว ม้ง กระเหรี่ยง มูเซอ  ไทยใหญ่ ) กลุ่มชาวเขาที่ไม่มีบัตร ฯ ต่างด้าวไม่มีบัตรหรือไม่ได้ขึ้นทะเบียน กลุ่มที่ทำงานในโรงงานเป็นช่วงเวลา กลุ่มที่หนีภัยสงครามเข้ามาอยู่ในข่ายกักกัน กลุ่มที่เข้า ออก ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง เช่น อาชีพขายบริการทางเพศ  โดยกรมควบคุมโรค ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศจำนวน 46 แห่ง ในเขตภาคเหนือตอนล่างมีเข้าร่วมโครงการ 5 แห่งคือ โรงพยาบาลแม่สอด โรงพยาบาลแม่ระมาด โรงพยาบาลอุ้มผาง โรงพยาบาลพบพระ จังหวัดตาก และโรงพยาบาลบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

            เภสัชกรเชิดเกียรติ กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาพบว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงบริการได้มากขึ้น ในปี 2553-2554 มีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับบริการจำนวนทั้งสิ้น 2,244 ราย การตรวจพบผลเลือดติดเชื้อเอชไอวีจำนวน 119 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.30 รวมทั้งมีการพัฒนาระบบบริการให้คำปรึกษาในกลุ่มนี้  ที่มีรูปแบบการดำเนินงานที่หลากหลายเกิดเครือข่ายการดำเนินงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในอนาคตจึงควรขยายบริการจุดให้คำปรึกษาในหน่วยบริการให้มากประโยชน์ในการป้องกันควบคุมโรคไม่ให้แพร่กระจายไปสู่คนไทย และลดผู้ติดเชื้อเอดส์รายใหม่

 ข้อความหลัก " ไม่ใช้เข็มร่วมกัน สวมถุงยางอนามัยทุกครั้ง หยุดยั้งโรคเอดส์

กรมควบคุมโรค   ห่วงใย  อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี

ที่มา http://dpc9.ddc.moph.go.th/crd/news/print/2554_09_16_MPVCT.html

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักข่าวสองแควความเห็น (0)