เก็บภาพ ลปรร. ผู้สูงอายุ ที่เขต 8 นครสวรรค์ ตอนที่ 2 เล่าเรื่อง โครงการฟันเทียม และการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

 

ครั้งนี้ก็เช่นกัน คุณหมอแหวว และดิฉัน ก็นัดกันไป ร่วมด้วยช่วยกัน เล่าสู่กันฟัง ให้เครือข่าย ที่ทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ให้กับชมรมผู้สูงอายุ ได้รับรู้รับทราบการดำเนินงานของ โครงการฟันเทียมพระราชทาน และการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นภาพรวมการทำงานของส่วนกลาง ที่มีส่วนช่วยส่งเสริม สนับสนุน ให้พื้นที่ได้ดำเนินการ โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน นั่นก็คือ เพื่อให้เกิดความให้การทำกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ที่ครอบคลุมทั่วประเทศไปพร้อมๆ กัน นั่นเอง

ประเด็น เพื่อการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย สุขภาพช่องปากที่ดี

 • ปากคือ ประตูสู่สุขภาพ การทำให้สุขภาพช่องปากแข็งแรง ไม่มีโรค จะส่งผลให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง นำไปสู่การมีอายุอยู่ยืนยาว
 • โรคในช่องปาก มีมากกว่าโรคฟันผุ และโรคปริทันต์ นั่นก็คือ นับจากที่พบ โรคฟันผุ โรคปริทันต์ในผู้สูงอายุแล้ว ยังอาจพบโรคอื่นๆ ได้อีก เช่น รากฟันผุ การสูญเสียฟัน น้ำลายแห้ง แผลในช่องปาก มะเร็ง เป็นต้น
 • กรมอนามัยมีบทบาทหน้าที่ ส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ได้กำหนดสุขภาพดีสำหรับผู้สูงอายุไทย หนึ่งใน 5 ข้อ จะมีเรื่องสุขภาพช่องปาก คือ ผู้สูงวัยต้องมีฟันใช้งานได้อย่างเหมาะสม โดยมีฟัน 20 ซี่ขึ้นไป หรือฟันเคี้ยวอาหารได้มากกว่า 4 คู่ขึ้นไป
 • โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เป็นโครงการเทิดพระเกียรติที่ทำมาต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2548 มุ่งที่การให้บริการใส่ฟันให้ผู้สูงอายุ ทำได้ปีละประมาณ 30,000 ราย และขยายเรื่อง การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต โดย การร่วมพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ ในชมรมฯ รวมทั้งการป้องกันโรคในช่องปากผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการให้ความรู้ ป้องกันโรคปริทันต์ และป้องกันรากฟันผุด้วย
 • ในพื้นที่ใกล้บ้านผู้สูงอายุ จะเน้นการให้บริการส่งเสริม ป้องกัน โรคในช่องปากอย่างเป็นระบบ โดย รพ.สต. ใน เรื่องของการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว หรือ LTC บูรณาการไปกับการดูสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้าน

ภาพกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ในชมรมผู้สูงอายุ

ที่ผ่านมา พบว่าผู้สูงอายุมีศักยภาพ มีความสามารถจัดกิจกรรมในชมรมฯ โดยผู้สูงอายุเอง รวมทั้งจัดกิจกรรมร่วมกับ บุคลากรสาธารณสุข หรือ คนในชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนจากพื้นที่มากขึ้น หลายชมรมฯ ทำกิจกรรมอย่างบูรณาการ เข้ากับกิจกรรมที่มีอยู่เดิม โดยเน้นจัดกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ และชุมชน ทั้งในด้านสังคม สุขภาพ และช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก เพื่อนในชุมชน เช่น การประชุม พบปะสังสรรค์ นันทนาการ การกินอาหารร่วมกัน การออกกำลังกายด้วยวิธีการต่างๆ การตรวจสุขภาพร่างกาย วัดรอบเอว วัดความดัน การรักษาโรค การเข้าวัดทำบุญ การเยี่ยมผู้สูงอายุที่บ้าน กิจกรรมตามประเพณีเทศกาล การเข้าร่วมกิจกรรม ศึกษาดูงาน เป็นต้น

กิจกรรมในเรื่องขกงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุในชมรมฯ ก็จะมีต่างๆ นานา อาทิเช่น

 • รวมกลุ่มกันแปรงฟัน เวลามาประชุม หลังรับประทานอาหาร ก่อน ออกกำลังกาย และมีการแปรงลิ้นด้วย
 • การให้ความรู้ โดย ทันตบุคลากร แกนนำผู้สูงอายุ
 • การสอนแปรงฟันกันเอง โดยผู้สูงอายุ
 • การตรวจฟันกันเอง การมีทันตบุคลากร/บุคลากรสาธารณสุข เป็นผู้ตรวจ
 • การย้อมสีฟัน เพื่อตรวจความสะอาดช่องปาก
 • การให้ความรู้เรื่อง ทันตสุขภาพ โดย เจ้าหน้าที่ แกนนำผู้สูงอายุ
 • จัดมุมความรู้ เรื่อง สุขภาพ สุขภาพช่องปาก ในชมรมผู้สูงอายุ
 • การสอนให้ความรู้ เรื่อง สุขภาพช่องปาก แก่ เด็กเล็ก เด็กนักเรียน เล่านิทานให้เด็ก พาเด็กเล็กแปรงฟัน
 • การเยี่ยมผู้สูงอายุที่บ้าน ดูแลการทำความสะอาดช่องปาก
 • จิตอาสา ในโรงพยาบาล ดูแลเด็ก
 • ปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
 • ผู้สูงอายุตรวจฟัน นับฟัน วัดความสะอาดของเหงือก บันทึก และส่งต่อเพื่อรับบริการจากทันตบุคลากรต่อ
 • นำภูมิปัญญา สมุนไพร มาใช้เพื่อการดูแลสุขภาพ เช่น เคี้ยวสมุนไพรดับกลิ่นปาก ทำน้ำยาบ้วนปาก ละคร ชาตรี รำไทย เซิ้ง งอบฟันดี ละครหุ่นคุณยาย
 • จัดทำกระเป๋า ถุง ใส่แปรง ยาสีฟัน
 • จัดกิจกรรมประกวด เพื่อการส่งเสริมการมีสุขภาพช่องปากที่ดี
 • การแลกเปลี่ยนความรู้ ในชมรมผู้สูงอายุ
 • ทำข้อตกลงหมู่บ้านเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดี ตั้งกองทุนแปรงสีฟันยาสีฟัน นโยบายสุขภาพช่องปากดี

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

461075

เขียน

17 Sep 2011 @ 20:17
()

แก้ไข

07 Jun 2012 @ 21:28
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
อ่าน: คลิก