โครงสร้างแบบหน่วยงานอิสระในองค์การ

โครงสร้างแบบหน่วยงานอิสระในองค์การ

โครงสร้างแบบหน่วยงานอิสระในองค์การ (Autonomous Internal Units)

ในองค์การขนาดใหญ่สมัยใหม่ จะจัดหน่วยงานอิสระแยกความรับผิดชอบในสินค้า ลูกค้า คู่แข่งของหน่วยงานเอง มีเป้าหมายกำไรเอง ไม่ขึ้นกับองค์การใหญ่ มีความคล่องตัวในการตัดสินใจและการปฏิบัติ และมีความยืดหยุ่น ไม่ต้องผูกติดอยู่กับองค์การใหญ่

องค์การที่ไม่มีขอบเขต (Boundary less Organization) เป็นแนวคิดของ องค์การสมัยใหม่อีกรูปแบบหนึ่ง เป็นองค์การที่ไม่มีการกำหนดรูปแบบทั้งแนวนอน (Horizontal) แนวดิ่ง (Vertical) และตัดอุปสรรคภายนอกที่เป็นปัญหาขององค์การกับลูกค้าและผู้ขาย วัตถุดิบ องค์การที่ไม่มีขอบเขตจึงไม่มีการกำหนดโครงสร้าง ไม่ต้องกำหนดสายการบังคับบัญชา ไม่มีการกำหนดฝ่ายหรือแผนกเพียงแต่ว่ามีช่วงการบังคับบัญชา ไม่มีการกำหนดฝ่ายหรือแผนกงานเพียงแต่มีช่วงการบังคับบัญชาที่เหมาะสม คือมีทีมทำงานที่กระชับและและได้รับอำนาจการตัดสินใจ สำหรับอุปวรรคต่อลูกค้า องค์การควรแก้ไขโดยการมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และต่อผู้ขายวัตถุดิบก็ควรมีการสร้างพันธมิตร (Alliances) ด้วย

องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นรูปแบบใหม่อีกรูปแบบหนึ่งที่องค์การยุคใหม่ให้ความสนใจ เป็นองค์การที่มีการพัฒนาความสามารถเพื่อให้สามารถปรับตัวให้ต่อเนื่องในทุกสถานการณ์ โดยเน้นให้บุคลากรได้รับความรู้ใหม่ๆมีข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย นำมาประยุกต์การทำงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล รูปแบบองค์กรเน้นการทำงานเป็นทีม มีความคล่องตัว ได้รับมอบอำนาจในการทำงานด้วยดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติ มีผู้นำองค์การที่ดี และมีวัฒนธรรมองค์การที่ส่งเสริมความสามัคคีร่วมมือของคนในองค์การ

Knowledge Based Management จะต้องส่งเสริมในคนมีองค์ความรู้มากขึ้น โดยการปลดปล่อยพลังสมอง ไม่ขีดเส้นให้เขาเดินต้องให้เขามี Innovative มีความคิดสร้างสรรค์ มีนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อทำให้เกิด Knowledge Based Management ตรงไหนที่ไม่รู้จะต้องเพิ่มเติม จึงต้องมีการฝึกอบรม ให้การศึกษาตลอดเวลา จะต้อง Upgrade คน ทำให้คนมีความรู้ความสามารถจึงจะแข่งขันกันได้

ในปัจจุบัน เมืองไทยวางแผนกำลังให้มี 2 อย่าง คือ

1.Global Literacy ต้องรู้ภาษาอังกฤษ สามารถใช้ภาษามากกว่า 1 ภาษานอกจากของตนเอง จึงจะสามารถแข่งขันและติดต่อสื่อสารกันได้

2. รู้ด้าน Technology ต้องมีองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ,ด้านต่างๆ

                Biotech นำ Technology มาใช้กับสิ่งมีชีวิต การวางแผนคนจึงมีการทำโคลนนิ่ง วิทยาศาสตร์เข้ามามีบทบาทกับคนพืชและสัตว์ จึงต้องให้คนมีความรู้ ทักษะที่จะใช้ในอนาคต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโครงการความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

460759

เขียน

16 Sep 2011 @ 11:23
()

แก้ไข

23 Jun 2012 @ 02:00
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก