ชุดการสอน หรือ ชุดการเรียน

          ประกอบไปด้วยเนื้อหาดังนี้

1.แนวคิดและหลักการของชุดการสอน

2.ประเภทของชุดการสอน

3.องค์ประกอบของชุดการสอน

4.ขั้นตอนการผลิตชุดการสอน

5.ส่วนประกอบของการเขียนคู่มือ

6.การใช้ชุดการสอน

7.ประโยชน์ของชุดการสอน

E-mail:[email protected]

Password : 1277902