coolnew48techno

คอมพิวเตร์เพื่การศึกษา

       คอมพิวเตร์การศึกษา

มีหัวข้อและเนื้อหาดังนี้

คอมพิวเตร์การศึกษา

ความของ คอมพิวเตอร์

ประวัติความเป็นมา

ยุคของคอมพิวเตอร์ 5 ยุค

ประเภทและขนาดของเครืงคอมพิวเตร์

แรกเริ่มของการใช้คอมพิวเตอร์ในวงการศึก

การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

คอมพิวในการบริหาร

การสนใช้คอมพิวเตอร์จัดการ

การใช้คมพิวเตอร์ช่วยสอน

ข่ายงานคอมพิวเตอร์ในวงการศึกษา

ข้อดีและข้อเสีย

  ไปที่ลิงค์ e_mail: [[email protected]]

  8331109

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน coolnew48technoความเห็น (0)