blog1


blog1

การเรียนการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ การปฏิรูปการศึกษาที่สำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาคนให้เป็นคนเก่งคนดีได้นั้น ผู้เขียนคิดว่าหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาจะต้องปฏิรูปการเรียนการสอนเป็นอันดับแรก โดยครูอาจารย์ในทุกสถานศึกษาจะต้องเลิกการเรียนการสอนที่ยึดครูเป็นศูนย์กลาง เปลี่ยนเป็นยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หรือเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นกิจกรรมที่สอดคล้องกับการดำรงชีวิต เหมาะสมกับความสามารถ และความสนใจของผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน จนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมาตราที่ 22 ของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ..2542 ที่ให้จัดการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุดที่ตรงกับการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์( วัฒนาพร ระงับทุกข์ , 2542 )นักวิชาการทางการศึกษาได้กล่าวเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ไว้ว่า ควรมีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีลักษณะแตกต่างจากการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบดั้งเดิมทั่วไปที่คุ้นเคยกัน

กระบวนการเรียนรู้ที่ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด ถือเป็นแนวทางที่ให้ผู้เรียนใช้กระบวนการ(Process) สร้างองค์ความรู้ (Construct)โดยมีส่วนร่วมในการเรียน(Participation) มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างกระฉับกระเฉง ดังนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จึงควรใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีลักษณะที่พึงประสงค์ ผู้สอนสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของผู้เรียน จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาสาระการเรียนรู้ต่างๆ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่สำคัญมีดังนี้
            1.การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี (Technology Related Instruction)
2.การเรียนรู้แบบเน้นการปฏิสัมพันธ์ (Interactive Instruction)
3.การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ (Experiental Instruction)
4.การเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ (Cooperative Learning)
การเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ มีวิธีเรียนหลากหลายรูปแบบ   ที่นิยมกันได้แก่

1.เป็นวิธีที่ใช้ส่งเสริมความร่วมมือและ การถ่ายทอดความรู้ระหว่างเพื่อนในกลุ่ม วิธีนี้ใช้กันมากในรายวิชาที่ผู้เรียนต้องเรียนเนื้อหาวิชาจากตำราเรียน ขั้นตอนกิจกรรม

2. เป็นวิธีการที่พัฒนาขึ้นจากวิธีที่1  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีส่วนช่วยเหลือกันและพึ่งพากันในกลุ่มมากขึ้น

3.เป็นวิธีการเรียนการสอนที่มีจุดประสงค์ให้กลุ่มผู้เรียนได้ศึกษาประเด็นหรือปัญหาที่มีคำตอบถูกต้องเพียงคำตอบเดียว

4.  STAD ( student team Achievement Divisions ) วิธีการเรียนแบบนี้พัฒนาเพิ่มจากวิธี TGT   แต่จะใช้การทดสอบรายบุคคลแทนการแข่งขันขั้นตอนกิจกรรม

5.TAI ( Team Assisted Individualization ) วิธีนี้ นำเอาวิธีแบบ Stad และ Tgt ใช้การสอนจากผู้สอนวิธีแบบ Tai เน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลมากกว่าการเรียนรู้ในลักษณะกลุ่ม ผู้เรียนแต่ละคนจะเรียนรู้และทำงานตามระดับความสามารถของตน เมื่อทำงานในส่วนของตนเสร็จแล้วจึงจะไปจับคู่หรือเข้ากลุ่มทำงาน ขั้นตอนของกิจกรรม

6.วิธีนี้ผู้เรียนจัดกลุ่มของตัวเอง แต่ละกลุ่มเลือกหัวข้อที่เรียนจากที่เรียนในชั้นเรียน สมาชิกแต่ละคนร่วมกันอภิปรายแล้วสรุปร่วมกันเพื่อนำมาเขียนรายงาน แต่ละกลุ่มนำเสนอผลต่อเพื่อนในชั้นเรียน

7.Co-op Co-op เป็นวิธีการเรียนที่เน้นการร่วมกันทำงาน โดยสมาชิกกลุ่มมีความสามารถและความถนัดต่างกัน ได้มีโอกาสแสดงบทบาทที่ตนเองถนัดผู้เรียนเก่งได้ช่วยเหลือผู้ที่เรียนอ่อนกว่า เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการคิดระดับสูงทั้งวิเคราะห์และสังเคราะห์และเป็นวิธีที่สามารถนำไปสามารถสอนในวิชาใดก็ได้ขั้นตอนการเรียน

สรุปได้ว่า
การปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่ไม่ได้แปลว่าผู้สอนลดบทบาทหรือลดความสำคัญลง ตรงกันข้าม ผู้สอนกลับมีบทบาทและความสำคัญมากขึ้น เนื่องด้วยทำให้ผู้เรียนเกิดพลังในการเรียนรู้มากขึ้น เพราะได้คิด ได้ทำ ได้ตัดสินใจ ได้แก้ปัญหาของตัวเอง สังคม และสิ่งแวดล้อมในขณะที่ผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้ให้คำแนะนำช่วยเหลือพร้อมกับการเรียนรู้ร่วมกันไปกับผู้เรียน บรรยากาศการเรียนรู้จึงเป็นการเรียนรู้ร่วมกันโดยแท้จริงการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้

หากสนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ www.hotmail.com   รหัส 444333 blog1

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 4599เขียนเมื่อ 28 กันยายน 2005 11:44 น. ()แก้ไขเมื่อ 3 มิถุนายน 2012 17:41 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี