ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

การช่วยเหลือนักเรียน

การดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนเพศิรินทร์ร่มเกล้า โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ในฐานะที่เป็นหัวหน้างานแนะแนว จึงได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน โดยเริ่มงานจากการจัดทำเอกสารประกอบการปฏิบัติงานขึ้นมา 1 เล่ม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นระบบและเป็นขั้นตอน จากนั้นได้นำเอกสารคู่มือมาเข้าที่ประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล นำเสนอแนวทางการดำเนินงานให้สมาชิกได้รับฟัง จากนั้นก็ทำการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรทั้งโรงเรียน เพื่อแนะนำใช้แบบสอบถามเพื่อคัดกรองนักเรียน กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ง และกลุ่มมีปัญหา และแบบทดสอบ EQ

คู่มือประกอบการปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึก..ครูเล็กความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ...

ขอบคุณ..ดร.พจนา, คุณสันติสุข, และ อ.นุ ที่แวะมาให้กำลังใจ