ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นพดล
บทบาทครูที่ปรึกษาในระบบดูแลช่วยเหลือโรงเรียนอู่ทอง
บทบาทภาระหน้าที่ของครูที่ปรึกษาในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1. ดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งการส่งเสริม ป้องกันปัญหา และการช่วยเหลือ แก้ไข
ปัญหาในด้านความสามารถ ด้านสุขภาพ และด้านครอบครัว หรืออื่น ๆ
2. ดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามแนวทางที่กำหนด คือ
2.1 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ได้แก่
1) การสัมภาษณ์นักเรียนเป็นรายบุคคล
2) การเยี่ยมบ้านนักเรียน
3) ข้อมูลจากระเบียนสะสม
4) ข้อมูลจากแบบประเมินตนเอง (SDQ)
2.2 การคัดกรองนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ, กลุ่มเสี่ยง, กลุ่มมีปัญหา
ซึ่งคัดกรองนักเรียนได้จาก
1) ระเบียนสะสม
2) แบบประเมินตนเอง (SDQ)
3) การสัมภาษณ์ ฯลฯ
2.3 การส่งเสริมนักเรียน โดยใช้กิจกรรมดังนี้
1) กิจกรรมโฮมรูม
2) การจัดประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน (Classroom meeting)
2.4 การป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้กิจกรรมดังนี้
1) การให้การปรึกษาเบื้องต้น
2) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3) การจัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน (จับคู่ Buudy)
4) การจัดกิจกรรมซ่อมเสริม
5) การจัดกิจกรรมสื่อสารกับผู้ปกครอง เช่น การโทรศัพท์, การเชิญมาพบ,
การเยี่ยมบ้านเพื่อพบปะผู้ปกครอง เป็นต้น
2.5 การส่งต่อนักเรียน ให้บุคคลต่อไปนี้ (กรณีให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วยังไม่ดีขึ้น)
1) ครูแนะแนว (ขอทุนการศึกษา, ให้ความช่วยเหลือปัญหาที่ยากแก่การช่วยเหลือ)
2) ครูปกครอง (ปัญหาระเบียบวินัย, ปัญหาด้านความประพฤติ เป็นต้น)
3) ครูพยาบาล (กรณีปัญหาด้านสุขภาพ) ฯลฯ
3. ร่วมประชุมกลุ่มปรึกษาปัญหารายกรณี (กรณีนักเรียนในความดูแลมีปัญหาที่ต้องให้
ความช่วยเหลือ จะประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือนักเรียน)
4. บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานและประเมินผลรายงานส่งหัวหน้าระดับ
5. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หลักฐานที่ต้องใช้ในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำหรับครูที่ปรึกษา
คณะกรรมการทีมประสาน
1. ระเบียนสะสม
2. แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ)
3. แบบสรุปการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล
4. แบบสรุปการรายงานผลการคัดกรองนักเรียนในชั้นเรียน
5. บันทึกการโฮมรูม (Home Room)
6. บันทึกการจัดกิจกรรมพบผู้ปกครองในชั้นเรียน (Classroom Meeting)
7. บันทึกการวางแผนการช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหาของนักเรียน
8. บันทึกการให้คำปรึกษาเบื้องต้นของครูที่ปรึกษา
9. บันทึกการส่งต่อนักเรียน
10. บันทึกการแจ้งผลการส่งต่อ
11. บันทึกการติดตามผลการช่วยเหลือนักเรียน
12. บันทึกการประชุมระดับชั้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบบดูแล

คำสำคัญ (Tags)#บทบาทครูที่ปรึกษา

หมายเลขบันทึก: 45995, เขียน: 23 Aug 2006 @ 14:57 (), แก้ไข: 15 Jun 2012 @ 21:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ให้รู้ซะบ้าง ว่า ไผคือไผ