งานวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี จะจัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ (Thai-Indonesian Cultural Night) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมต่างชาติ โดยเฉพาะวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน และสร้างบรรยากาศของความเป็นนานาชาติภายในวิทยาเขตปัตตานี ลักษณะโครงการประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากสถาบันต่างประเทศ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย

จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าชมการแสดงจาก ประทเทศอินโดนีเซีย ในวันที่พุธที่ 30 สิงหาคม 2549 เวลา 19.00 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ งานวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี