เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (23 ส.ค. 49) QAU โดยท่านอาจารย์วิบูลย์ได้นำเรื่องแจ้งเพื่อทราบเข้าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2549 โดยมี 2 หัวข้อใหญ่ๆ คือ 

     1.  ด้านการจัดการความรู้ 
          เพื่อเผยแพร่ ให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้รับทราบการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยและในระดับคณะ และหน่วยงานและ KM (ภาคปฏิบัติ) วันละคำ  (เพื่อให้ผู้บริหารได้นำไปเผยแพร่ให้กับบุคลากรภายในคณะ / หน่วยงานต่อไป)

เอกสารประกอบการประชุม ได้แก่
-  บทความ “KM ในมหาวิทยาลัยนเรศวร” โดย ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร และ    KM (ภาคปฏิบัติ) วันละคำ โดย ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช เผยแพร่โดย หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา ม.นเรศวร <Click>  

         ท่านอธิการบดีให้เกียรติมอบรางวัลเสื้อสามารถ NUKM  และหนังสือการจัดการความรู้ฉบับนักปฏิบัติ ให้กับบุคลากรและนิสิตที่เป็นกำลังสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยนเรศวร (NUKM) รุ่นที่ 2 ระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2549 จำนวน 13 ท่าน ได้แก่

1 คุณพนารัตน์        น้อยด้วง           กองกิจการนิสิต
2 คุณสุภาพร           เรืองจันทร์           ”
3 คุณขวัญทิวา        โฉมแดง              ”

4 คุณวันเพ็ญ          ตันจันทร์กูล      สำนักหอสมุด
5 คุณสุนิสา             พรหมมณี            ”
6 คุณขวัญตระกูล    กลิ่นสุคนธ์            ”

7 คุณจิตตีย์พร        ตันติกูล            คณะเภสัชศาสตร์
8 คุณสินีนาฏ          พุ่มสะอาด        บัณฑิตวิทยาลัย
9 คุณสิริกาญจน์      ยอดบุรี            ศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมเครือข่ายฯคอมพิวเตอร์
10คุณวิภา              เพิ่มผลนิรันดร์ สถาบันบริหารงานวิจัยและพัฒนา
11 นายณัฐพล         หิรัญวงษ์         นิสิตคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  
                                                   ตำแหน่ง ประธานสภานิสิต
12 นายรงค์รบ         น้อยสกุล         นิสิตคณะศึกษาศาสตร์  
                                                   ตำแหน่งรองประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
13 นายเจตน์สิทธิ์    วสุสิริกุล           นิสิตคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  
                                                    ตำแหน่ง  ประธานฝ่ายพิจารณางบประมาณ

2.  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

     -  เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2548 เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ในปีการศึกษา 2549

เอกสารประกอบการประชุม ได้แก่
-  ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2548, River Diagram, Stair Diagram

     เพื่อนำเสนอรายงานสรุปการศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพ ณ ประเทศนิวซีแลนด์ (18 – 27 มี.ค. 49)

เอกสารประกอบการประชุม ได้แก่
  -  มหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรี่  University of Canterbury (UC)
   โดย  ผศ.ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร 
-  จากนโยบายระดับชาติสู่การจัดการศึกษา การตรวจสอบและการ   พัฒนาคุณภาพระดับอุดมศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์
   โดย  ศ.ดร.กิตติชัย  วัฒนานิกร

       และเท่าที่ดิฉันได้รับทราบจากท่านอาจารย์วิบูลย์อย่างคร่าวๆ จะมีการจัด Workshop ให้กับผู้บริหารได้ ลปรร. กันในเรื่องงานวิจัย วันจันทร์ที่ 2 ต.ค. 49 และ เรื่อง QA ในวันอังคารที่ 3 ต.ค. 49 สำหรับรายละเอียดดิฉันจะนำมาเล่าในโอกาสต่อไปนะคะ

      
  
     ผู้เข้ารับเสื้อสามารถรุ่น 2 ของ มน.
บุคลากร 13 ท่าน (ขาดน้องออยไม่ได้มา "ถ่ายรูปรวมหมู" 
และน้องแอ๊ว (คุณนายวิภา) ไม่ได้มารับมอบเสื้อด้วยตนเอง
เนื่องจากติดภารกิจศึกษาดูงานที่ กทม.) นิสิต 3 ท่าน
และ เจ้าหน้าที่ QAU มาร่วมเป็นกำลังใจ