นางสำอาง บุญเพ็ญ

  Contact

  เทคนิคการดูกล้องจุลทรรศน์  

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เป็นการเรียนที่ต้องปฏิบัติจริงต้องค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเอง  กล้องจุลทรรศน์เป็นอุปกรณ์ที่นักเรียนต้องเรียนรู้และใช้ได้ถูกต้องในการเรียนการสอนเรื่องเซลล์นักเรียนจะสนใจมากปัญหาคือมองไม่เห็นภาพเซลล์ต้องใช้เวลาในการหามากจึงทำให้นักเรียนเกิดการเบื่อหน่ายไม่จูงใจในสิ่งที่ท่ีเขาอยากเห็น บางดลุ่มจะเรียกครูให้ช่วยไปดูภาพให้หน่อย จากปัญหานี้ จึงทำให้ดิฉันลองผิดลองถูก จนค้นพบวิธีท่ีจะทำให้ดูภาพได้รวดเร็ว และชัดเจน ดดยไม่ต้องเสียเวลานาน ทำให้นักเรียนสนุกสนานแต่ละกลุ่มมีการแข่งขันกัน ใครเห็นภาพได้รวดเร็วกว่ากัน นักเรียนมีความสุขและภาคภูมิใจท่ีได้ทำในสิ่งท่ีปฏิบัติยากให้ง่ายขึ้น โดยมีขั้นตอนดังนี้

     1.  นำแผ่นสไลด์ไปวางบนแท่น เลื่อนกำลังขยายสูงสุดไปยังแผ่นสไลด์ ให้เลนส์วัตถุห่าวแผ่นสไลด์ประมารความหนาเท่ากับกระดาษเอสี่

     2. เลื่อนกำลังขยายต่ำสุด (กระบอกสั้นสุด) เป็นเลนส์ท่ีใช้ดู

    3. ปรับแผ่นสไลด์ซ้าย-ขวา หน้า-หลัง ให้ตรงเลนส์

    4. ใช้ปุ่มปรับภาพให้ชัดเจน

 

 

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In โรงเรียน โรงเรียนชุมชนที่11วัดสุวรรณประดิษฐ์

Post ID: 45974, Created: , Updated, 2012-02-11 15:42:13+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #เทคนิคการส่องกล้องจุลทรรศน์โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

Recent Posts 

Comments (0)