วิธีการกรอกข้อมูลในบันทึก-ปรับปรุงข้อมูลรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง

ทอง
วิธีการกรอกข้อมูลในบันทึก-ปรับปรุงข้อมูลรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง

วิธีการกรอกข้อมูลในบันทึก-ปรับปรุงข้อมูลรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง (ไม่อ้างการประมวลผล )

 

ข้อสังเกต  ข้อความที่มี * อยู่ด้านหน้าเป็นช่องที่บังคับให้เติมข้อมูลให้ครบทุกช่อง

วิธีการกรอกข้อมูล ข้อความ รายละเอียดข้อมูลที่กรอก
1 * วันที่เอกสาร ให้ระบุวันที่ขออนุมัติ
2 * เลขที่เอกสาร สามารถกำหนดเลขที่ใบขอให้จัดซื้อ/จัดจ้างได้ 2 วิธี ³    ระบบจะทำการ generate ให้เองโดยอัตโนมัติ เมื่อทำการบันทึก ในกรณีที่ค่าที่ระบุอยู่ในเลขที่ใบขอให้จัดซื้อ/จัดจ้าง เป็น   “AUTO” ³    ผู้ใช้เป็นผู้กำหนดเอง
3 เรื่อง ขออนุมัติซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์/จ้างซ่อม/จ้างเหมา
4 เรียน กรอกตำแหน่งผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ  (ศึกษาศาสตร์ให้รองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ)
5 *วิธีซื้อ/จ้าง  เลือกวิธีซื้อ/จ้าง  มี 5 วิธี 1.        วิธีตกลงราคา  การซื้อ/การจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 100,000 บาท 2.        วิธีสอบราคา    การซื้อ/การจ้างครั้งหนึ่งเกิน 100,000 แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท 3.        วิธีประกวดราคา  การซื้อ/การจ้างครั้งหนึ่งเกิน 2,000,000 บาท 4.        วิธีพิเศษ   วงเงินเกิน 100,000 ทำเฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด 5.        วิธีกรณีพิเศษ  
6 วัตถุประสงค์ที่ขอซื้อขอจ้าง กรอกวัตถุประสงค์ที่ขอซื้อขอจ้าง
7 เลขที่ เลขที่  ศธ ของหน่วยพัสดุ (ศธ 0514.5.1.3.2/พ.........)
8 วันที่ต้องการใช้  o    ถึง o    ดำเนินการภายใน o    กรอกวันที่ต้องการใช้งาน  วันที่ดำเนินการภายใน 5 วัน
9 เจ้าของเรื่อง ระบุชื่อเจ้าของเรื่องที่ขอซื้อขอจ้าง โดยการค้นหาชื่อในระบบ
10 หน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง หน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง คณะศึกษาศาสตร์  คือ 0500 
11 *ประเภทสินค้า เลือกประเภทสิ่งที่ขอซื้อ/ขอจ้าง  ซึ่งประเภทสิ่งที่ขอซื้อ/ขอจ้างมีให้เลือกดังนี้ 1.        วัสดุ 2.        ครุภัณฑ์/งานก่อสร้าง 3.        งานซ่อม/งานต่อเติม 4.        งานจ้างทั่วไป
12 *ประเภทสินค้าย่อย ประเภทสินค้าย่อยโปรแกรมจะใส่ให้โดยไม่ต้องเติมข้อมูล
13 ระบุประเภทการใช้จ่าย  กรณีงานซ่อม/งานต่อเติม เลือกประเภทการใช้จ่าย  กรณีงานซ่อม/ งานต่อเติม   มีให้เลือกดังนี้ 1.        เพิ่มมูลค่าทรัพย์สิน 2.        ค่าใช้จ่าย
14 ประเภท ระบุประเภทวัสดุ  / จ้างซ่อม / จ้างเหมา
15 เลขที่คุมยอดหลักการ   พัสดุไม่ต้องกรอกข้อมูล      (การเงินจะดำเนินการตามขั้นตอน )
16 วันที่คุมยอดหลักการ   พัสดุไม่ต้องกรอกข้อมูล      (การเงินจะดำเนินการตามขั้นตอน )
17 ปีงบประมาณ ระบุปีงบประมาณปัจจุบัน
18 *แหล่งเงิน ระบุแหล่งเงินที่ใช้  โดยมีให้เลือกดังนี้ 1.        เงินงบประมาณ 2.        เงินรายได้มหาวิทยาลัย
19 *หน่วยงาน ระบุหน่วยงานจัดหาจัดจ้าง
20 กองทุน โปรแกรมจะใส่ข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ
21 แผนงาน โปรแกรมจะใส่ข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ
22 โครงการย่อย ระบุรหัสโครงการย่อยโดยดับเบิลคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมระบบจะแสดงหน้าต่างรายการขึ้นมาให้เลือก  โดยเลือกรหัสโครงการย่อยที่ใช้เงินตามใบขออนุมัติหลักการ
23 กิจกรรม/วิชา ระบุรหัสกิจกรรม/วิชาโดยดับเบิลคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมระบบจะแสดงหน้าต่างรายการขึ้นมาให้เลือก  โดยเลือกรหัสกิจกรรม/วิชาที่ใช้เงินตามใบขออนุมัติหลักการ
24 หมวดรายจ่าย ระบุหมวดรายจ่ายโดยดับเบิลคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยม  เลือกรหัสหมวดรายจ่าย
25 เจ้าหน้าที่พัสดุ ระบุเจ้าหน้าที่พัสดุ  สำหรับคณะศึกษาศาสตร์เลือกได้ 2 คน คือ 1.        นางมานิดา  สิมมาทัน  กรณีซื้อวัสดุ/จ้างซ่อม/จ้างเหมา 2.        นางสุวคนธ์  พรหมพิทักษ์กุล  กรณีซื้อครุภัณฑ์
26 *รหัสสินค้า ,             ชื่อสินค้า 1.  ระบุรหัสสินค้า   โดยดับเบิลคลิกที่ช่องว่างรหัสสินค้าระบบจะแสดงหน้าต่างรายการรหัสสินค้าขึ้นมาให้เลือก  หรือดำเนินการพิมพ์รายการวัสดุที่ต้องการค้นหาแล้วกด Enter  เช่น  ค้นหา  แฟ้มสันกว้าง ก็พิมพ์                 %แฟ้มสันกว้าง% แล้วกด Enter เมื่อเลือกรหัสสินค้าได้แล้ว  2.  ให้ระบุจำนวน  โดยจำนวนที่ระบุได้จะต้องมากกว่า 1 3. ให้ระบุหน่วยนับโดยดับเบิลคลิกที่ช่องว่างหน่วยนับระบบจะแสดงหน้าต่างรายการขึ้นมาให้เลือก และ 4.  ระบุราคาต่อหน่วย โดยราคาต่อหน่วยที่ระบุได้จะต้องมีค่ามากกว่า 0 ถ้ามีรายละเอียดพัสดุ ให้ใส่รายละเอียดในช่อง หมายเหตุ  เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จ กด ปุ่ม SAVE ที่มุมบนด้านซ้าย
27 รายชื่อคณะกรรมการ คลิกที่ช่องรายชื่อคณะกรรมการเพื่อกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ 1.        รหัสประเภทกรรมการโดยดับเบิลคลิกที่ช่องรหัสประเภทกรรมการระบบจะแสดงหน้าต่างรายการขึ้นมาให้เลือก   แล้วเลือก 06  เจ้าหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 2.        รหัสประธานกรรมการและกรรมการ  โดยดับเบิลคลิกที่ช่องรหัสประธานกรรมการระบบจะแสดงหน้าต่างรายการขึ้นมาให้เลือก     แล้วใส่ชื่อกรรมการตรวจรับตามที่ต้องการ  เพื่อค้นหาชื่อกรรมการ  เมื่อเลือกกรรมการครบทุกคนแล้วให้กดปุ่ม  บันทึก  แล้วกดปุ่ม  กลับ
28 กำหนดผู้ขาย/ผู้รับจ้าง คลิกที่ช่องกำหนดข้อมูลประเภทผู้ขายผู้รับจ้างเพื่อกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ 1.        รหัสประเภทผู้ขาย/ผู้รับจ้าง โดยดับเบิลคลิกที่ช่องรหัสประเภทประเภทผู้ขาย/ผู้รับจ้างระบบจะแสดงหน้าต่างรายการขึ้นมา    ให้เลือก   แล้วเลือก  02 เจ้าหนี้ อื่น ๆ เช่น Supplier ที่ซื้อสินค้ามาใช้ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2.        รหัสผู้ขายผู้รับจ้าง โดยดับเบิลคลิกที่ช่องรหัสผู้ขาย/ผู้รับจ้างระบบจะแสดงหน้าต่างรายการขึ้นมาให้เลือกแล้วใส่ชื้อร้านค้าตามใบส่งของ/ใบเสร็จ  เมื่อเลือกร้านค้าได้แล้วให้กดปุ่ม บันทึก 3.        ระบุขั้นตอนถัดไป   โดยมีให้เลือกดังนี้ 1.        ข้อตกลง  กรณีการซื้อ/จ้างเกิน 10 ,000 แต่ไม่เกิน  100,000  บาท  2.        สัญญา   กรณีซื้อ\จ้าง เกิน 100,000 บาท 3.        สัญญาจะซื้อจะขาย 4.        ตรวจรับ  กรณีการซื้อหรือจ้างไม่เกิน 10,000 บาท      4.   ดึงข้อมูลสินค้าจากรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง  แล้วให้กดปุ่ม  บันทึก  แล้วกดปุ่ม  กลับ
29 ชุดประกอบด้วย กรณีที่ต้องการสร้างข้อมูลชุดประกอบของสิ่งที่ขอซื้อ/ขอจ้าง  สามารถทำได้โดยกดปุ่ม ชุดประกอบด้วย  ระบบจะแสดงหน้าต่างขึ้นมาให้กรอกข้อมูล
30 การ SAVE เมื่อทำการบันทึกข้อมูลถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จึงกดปุ่ม Save เพื่อทำการบันทึก
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานพัสดุผ่อง

คำสำคัญ (Tags)#วิธีการกรอกข้อมูลในบันทึก-ปรับปรุงข้อมูลรายงานขอซื้อขอจ้าง

หมายเลขบันทึก: 45970, เขียน: 23 Aug 2006 @ 13:24 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 12:39 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)