เรื่องที่วิจัย : การศึกษาการเล่นเกมที่มีผลต่อทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่  1/2 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง     

ผู้วิจัย       : นางณิชกานต์   ทองม้วนวง     

ปีที่วิจัย     : 2554

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

                   เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่  1/2  ระหว่างก่อนและหลังการจัดประสบการณ์แบบเล่นเกม

สมมติฐานของการวิจัย

                   ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบเล่นเกมหลังจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนการใช้นวัตกรรม

วิธีดำเนินการวิจัย

                   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือเด็กปฐมวัย 4-5 ขวบ ชั้นอนุบาลปีที่  1/2 ปีการศึกษา  2554  จำนวน 23 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดประสบการณ์แบบเล่นเกมและแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยนำไปใช้ในโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2  จำนวน 23  คน  ปีการศึกษา  2554  ภาคเรียนที่ 1  แล้วนำมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์แบบเล่นเกมโดยใช้เกณฑ์ E1 /E2 (80/80) ค่าเฉลี่ย ( X) การกระจายของคะแนน (S.D.) และเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ระหว่างก่อนและหลังการใช้การจัดประสบการณ์แบบเล่นเกมของกลุ่มทดลอง โดยใช้ t-test

ผลการวิจัย

                   ผลการวิจัยพบว่า การจัดประสบการณ์แบบเล่นเกม มีประสิทธิภาพซึ่ง สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80 เด็กปฐมวัยที่ใช้การจัดประสบการณ์แบบเล่นเกมมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการใช้นวัตกรรมแตกต่างกันโดยมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์หลังการใช้การจัดประสบการณ์แบบเล่นเกมสูงกว่าก่อนการใช้การจัดประสบการณ์แบบเล่นเกม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.5 (เชื่อมั่นได้ร้อยละ  95)และมีผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญในระดับ มาก  โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  4.50