ใครที่สมัครสอบ กพ. ให้ไปดูรายชื่อได้ที่ www.job.ocsc.go.th และสอบวันที่ 10 กันยายน  2549 เวลา 08.30 -11.30 น. 

 เอกสารที่ต้องยื่นในวันสอบข้อเขียน
(สอบวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2549)

 1. ซองขนาด A4 ระบุรายละเอียดหน้าซองดังนี้
  1)  ชื่อ นามสกุล
  2)  เลขประจำตัวสอบ
  3)  เลขประจำตัวประชาชน
  4)  ประเภทของเอกสารที่บรรจุในซอง ตามข้อ 2

 2. เอกสารที่ต้องยื่น โดยใส่ในซองขนาด A4 มีดังนี้
  1)  ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1x1.5 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
  2)  สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครสอบ โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 21 มิถุนายน 2549) จำนวน 1 ฉบับ
  3)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  4)  เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล เป็นต้น
  5)  ซองจดหมายขนาด 11x22 เซนติเมตร ติดแสตมป์ 3 บาท ไม่ปิดผนึกซอง จ่าหน้าซองถึงตนเอง ระบุเลขประจำตัวสอบให้ถูกต้องที่มุมบนด้านขวาของซอง

สำเนาเอกสารทุกฉบับให้เขียนคำรับรอง "สำเนาถูกต้อง" ลงชื่อ วันที่ และระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสาร

ผู้สมัครสอบโปรดทราบ

 1. ขอให้ดูชื่อสถานที่สอบให้ถูกต้อง เนื่องจากสถานที่สอบจะมีชื่อคล้ายคลึงกัน และควรศึกษาเส้นทางเดินทางไปสนามสอบล่วงหน้าก่อนวันสอบ

 2. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมี รูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักชัดเจนไปในวันสอบ หากไม่มีบัตรดังกล่าว จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

 3. ผู้เข้าสอบจะต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมและประพฤติตนเป็นสุภาพชน ห้ามสวมกางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน รองเท้าแตะฟองน้ำ

 4. จะเรียกผู้สอบเข้าห้องสอบในเวลา 8.30 น. และผู้เข้าห้องสอบจะต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาทำตอบ (11.30 น.) หากผู้ใดไปถึงสนามสอบหลังจากเริ่มสอบแล้ว 30 นาที (9.30 น.) จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

 5. ขอให้ผู้เข้าสอบศึกษาระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ ให้ละเอียดเพื่อที่จะได้ไม่เสียสิทธิในการสอบ